Език

Политика за поверителност

Политика за поверителност на swissfood.store

Нашата политика за поверителност и политика са съобразени с една от най-рестриктивните швейцарски разпоредби в света по отношение на сигурността и обработката на лични данни. Сървърът на нашия уебсайт се намира в Швейцария, както и всички данни на потребителите.

Използваме технология за криптиране на данни по време на цялото използване на нашата платформа.

За да получите информация за събраните лични данни, целите и субектите, с които се споделят данните, моля, свържете се със собственика.


Администратор на данни

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Швейцария (CH)

Имейл адрес на собственика: info[at]swissfood.store


Видове събрани данни

Собственикът не предоставя списък на видовете събрани лични данни.

Пълна информация за всеки вид събрани данни е предоставена в специалните раздели на тази политика за поверителност или чрез специфични информационни текстове, показвани преди събирането на данни.
Личните данни могат да бъдат предоставени свободно от Потребителя или, в случай на Данни за използване, да бъдат събрани автоматично по време на използването на това Приложение.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от това приложение, са задължителни. Ако откажете да ги предоставите, може да се окаже невъзможно това Приложение да предостави Услугата. В случаите, когато това Приложение посочва определени Данни като незадължителни, Потребителите могат да се въздържат от съобщаването на тези Данни, без това да се отрази на наличността на Услугата или на нейното функциониране.
Ако Потребителите имат някакви съмнения относно това кои данни са задължителни, те се насърчават да се свържат с Администратора на данни.
Всяко използване на "бисквитки" или други инструменти за проследяване от това приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, освен ако не е посочено друго, е предназначено за предоставяне на услугата, поискана от потребителя, в допълнение към допълнителните цели, описани в този документ и в Политиката за използване на "бисквитки", ако има такава.

Потребителят поема отговорност за личните данни на трети лица, получени, публикувани или споделени чрез това приложение, и гарантира, че има право да ги съобщава или разпространява, като освобождава Собственика от всякаква отговорност към трети лица.


Методи и място на обработка на събраните данни
Начини на лечение

Администраторът на данни приема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неразрешен достъп, разкриване, промяна или унищожаване на лични данни.
Обработката се извършва с помощта на компютъризирани и/или телематични инструменти, с организационни методи и логика, строго свързани с посочените цели. В допълнение към Администратора на данни, в някои случаи други субекти, участващи в организацията на това приложение (административни, търговски, маркетингови, правни, системни администратори) или външни субекти (като трети страни - доставчици на технически услуги, пощенски куриери, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции) могат да имат достъп до данните, също така назначени, ако е необходимо, като обработващи данни от Администратора на данни. Актуализираният списък на Обработващите данни винаги може да бъде поискан от Администратора на данни.
Правно основание за обработката

Собственикът обработва Лични данни, свързани с Потребителя, ако е изпълнено едно от следните условия:

Забележка: в някои юрисдикции Администраторът на данни може да бъде упълномощен да обработва Лични данни без съгласието на Потребителя или без друго от посочените по-долу правни основания, докато Потребителят не възрази ("откаже") срещу такова обработване. Това обаче не се прилага, ако обработката на Лични данни се урежда от европейското законодателство за защита на Личните данни;
обработката е необходима за изпълнението на договор с потребителя и/или за изпълнението на преддоговорни мерки;
обработването е необходимо за изпълнение на правно задължение, което се налага на администратора на данни;
обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или за упражняването на публична власт, предоставена на администратора на данни;
обработването е необходимо за преследване на легитимния интерес на Администратора или на трети страни.

Винаги обаче е възможно да поискате от администратора на данни да изясни конкретното правно основание за всяко обработване и по-специално да уточни дали обработването се основава на закон, дали е предвидено в договор или е необходимо за сключването на договор.
Място

Данните се обработват в седалището на Администратора на данни и на всяко друго място, където се намират страните, участващи в обработката. За допълнителна информация, моля, свържете се с Администратора на данни.
Личните данни на Потребителя могат да бъдат прехвърлени в държава, различна от тази, в която се намира Потребителят. За допълнителна информация относно местоположението на обработката, Потребителят може да се обърне към раздела за подробности относно обработката на Лични данни.

Потребителят има право да получи информация за правното основание за предаването на данни извън Европейския съюз или на международна организация по силата на международното публично право или съставена от две или повече държави, като например ООН, както и за мерките за сигурност, предприети от Администратора на данни за защита на данните.

Потребителят може да провери дали се извършва някое от гореописаните предавания, като разгледа раздела от настоящия документ, отнасящ се до подробностите за обработката на лични данни, или да поиска информация от Администратора на данни, като се свърже с него на посочените в началото данни.
Период на съхранение

Данните се обработват и съхраняват за времето, необходимо за целите, за които са събрани.

Следователно:

Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Администратора на данни и Потребителя, се съхраняват до приключване на изпълнението на този договор.
Личните данни, събрани за цели, свързани с легитимния интерес на Администратора на данни, се съхраняват, докато този интерес бъде удовлетворен. Потребителят може да получи допълнителна информация за легитимния интерес, преследван от Собственика, в съответните раздели на този документ или като се свърже със Собственика.

Когато обработката се основава на съгласието на Потребителя, Администраторът на данни може да съхранява Личните данни за по-дълъг период от време, докато това съгласие бъде оттеглено. Освен това Администраторът на данни може да бъде задължен да съхранява Лични данни за по-дълъг период в съответствие със законово задължение или по разпореждане на орган.

В края на периода на съхранение Личните данни ще бъдат изтрити. Поради това в края на този период правото на достъп, изтриване, коригиране и преносимост на Данните вече не може да бъде упражнявано.


Права на потребителя

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на данните, обработвани от Администратора на данни.

По-специално, Потребителят има право на:

да оттеглите съгласието си по всяко време. Потребителят може да оттегли изразеното преди това съгласие за обработка на личните му данни.
да се противопостави на обработката на неговите/нейните данни. Потребителят може да възрази срещу обработката на неговите/нейните Данни, когато тя се извършва на правно основание, различно от съгласие. Допълнителни подробности относно правото на възражение са посочени в раздела по-долу.
достъп до вашите Данни. Потребителят има право да получи информация за Данните, обработвани от Администратора на данни, за определени аспекти на обработката и да получи копие от обработваните Данни.
да проверите и да поискате корекция. Потребителят може да провери верността на своите данни и да поиска тяхното актуализиране или коригиране.
да се получи ограничението на лечението. Когато са изпълнени определени условия, потребителят може да поиска ограничаване на обработката на неговите/нейните данни. В този случай Администраторът на данни няма да обработва Данните за никаква друга цел, освен за тяхното съхранение.
да получи изтриване или премахване на своите Лични данни. Когато са изпълнени определени условия, Потребителят може да поиска от Администратора на данни да изтрие неговите/нейните Данни.
да получите данните си или да ги прехвърлите на друг Администратор на данни. Потребителят има право да получи своите Данни в структуриран, широко използван и четлив формат и, когато това е технически осъществимо, да получи безпрепятственото им прехвърляне към друг Администратор на данни. Тази разпоредба е приложима, когато Данните се обработват чрез автоматизирани инструменти и обработката се основава на съгласието на Потребителя, на договор, по който Потребителят е страна, или на договорни мерки, свързани с него.
да подадете жалба. Потребителят може да подаде жалба до компетентния надзорен орган за защита на данните или да предприеме съдебни действия.

Подробности за правото на възражение

Когато Личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на публични правомощия, предоставени на Администратора на данни, или за преследване на легитимен интерес на Администратора на данни, Потребителите имат право да възразят срещу обработването по причини, свързани с тяхната конкретна ситуация.

Напомняме на потребителите, че ако техните данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да се противопоставят на обработката, без да посочват причини. За да разберат дали Администраторът на данни обработва данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да направят справка в съответните раздели на този документ.
Как да упражнявате правата си

За да упражнят правата си, Потребителите могат да отправят искане до данните за контакт на Собственика, посочени в този документ. Исканията се депозират безплатно и се обработват от Собственика във възможно най-кратък срок, във всички случаи в рамките на един месец.


Повече информация за лечението
Защита в съда

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани от Собственика в съда или в подготвителните етапи за евентуалното им установяване за защита срещу злоупотреба при използването на това Приложение или свързаните с него Услуги от Потребителя.
Потребителят декларира, че е наясно, че Собственикът може да бъде задължен да разкрие данните по нареждане на публичните органи.
Специфична информация

При поискване от Ваша страна, в допълнение към информацията, съдържаща се в настоящата политика за поверителност, това Приложение може да Ви предостави допълнителна и контекстуална информация относно конкретни Услуги или събирането и обработката на Лични данни.
Системен дневник и поддръжка

За нуждите на експлоатацията и поддръжката това Приложение и всички услуги на трети страни, използвани от него, могат да събират системни логове, т.е. файлове, които записват взаимодействията и могат да съдържат и Лични данни, като например IP адреса на Потребителя.
Информация, която не се съдържа в тази политика

Допълнителна информация във връзка с обработката на лични данни може да бъде поискана по всяко време от Администратора на данни, като се използват данните за контакт.
Отговор на заявките "Не проследявай"

Това приложение не поддържа заявки "Не проследявай".
За да разберете дали услугите на трети страни, които използвате, ги поддържат, моля, запознайте се с тяхната политика за поверителност.
Промени в тази политика за поверителност

Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като информира Потребителите на тази страница и, ако е възможно, на това Приложение и, ако е технически и правно осъществимо, като изпрати уведомление до Потребителите чрез една от данните за контакт, с които разполага Администраторът на данни. Ето защо, моля, проверявайте редовно тази страница, като се позовавате на датата на последната промяна, посочена в долната ѝ част.

Ако промените включват обработване, чието правно основание е съгласието, собственикът отново ще събере съгласието на потребителя, ако е необходимо.

Бърза доставка

Проследени пратки

Международна доставка

100% от Швейцария

100% Сигурно плащане

PayPal / MasterCard / Visa