Keel

Privaatsuspoliitika

Swissfood.store privaatsuspoliitika

Meie privaatsuspoliitika ja -põhimõtted vastavad ühele maailma kõige rangemale Šveitsi regulatsioonile isikuandmete turvalisuse ja töötlemise osas. Meie veebisaidi server asub Šveitsis, nagu ka kõik kasutajaandmed.

Me kasutame andmete krüpteerimistehnoloogiat kogu meie platvormi kasutamise ajal.

Kui soovite saada teavet teie kogutud isikuandmete, eesmärkide ja subjektide kohta, kellega andmeid jagatakse, võtke palun ühendust omanikuga.


Andmete vastutav töötleja

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Šveits (CH)

Omaniku e-posti aadress: info[at]swissfood.store


Kogutud andmete liigid

Omanik ei esita kogutud isikuandmete liikide loetelu.

Täielik teave iga kogutud andmetüübi kohta on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika vastavates osades või enne andmete kogumist kuvatavates konkreetsetes teabetekstides.
Isikuandmed võivad olla kasutaja poolt vabalt esitatud või kasutusandmete puhul automaatselt kogutud käesoleva rakenduse kasutamise käigus.
Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik käesolevas taotluses nõutavad andmed kohustuslikud. Kui te keeldute nende esitamisest, võib selle rakenduse abil olla võimatu teenust osutada. Juhul, kui käesolevas rakenduses on teatud andmed märgitud vabatahtlikena, on kasutajatel õigus selliste andmete edastamisest loobuda, ilma et see mõjutaks teenuse kättesaadavust või toimimist.
Kui kasutajatel on kahtlusi selles osas, millised andmed on kohustuslikud, soovitatakse neil võtta ühendust vastutava töötlejaga.
Kui ei ole sätestatud teisiti, on küpsiste või muude jälgimisvahendite kasutamine käesoleva rakenduse poolt või käesoleva rakenduse poolt kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste omanike poolt ette nähtud kasutaja poolt soovitud teenuse osutamiseks, lisaks käesolevas dokumendis ja küpsiste poliitikas (kui see on olemas) kirjeldatud eesmärkidele.

Kasutaja võtab vastutuse kolmandate isikute isikuandmete eest, mis on saadud, avaldatud või jagatud käesoleva rakenduse kaudu, ning tagab, et tal on õigus neid edastada või levitada, vabastades Omaniku igasugusest vastutusest kolmandate isikute ees.


Kogutud andmete töötlemise meetodid ja koht
Ravimeetodid

Vastutav töötleja võtab asjakohaseid turvameetmeid, et vältida isikuandmete volitamata juurdepääsu, avalikustamist, muutmist või hävitamist.
Töötlemine toimub arvutipõhiste ja/või telemaatiliste vahendite abil, mille korralduslikud meetodid ja loogika on rangelt seotud osutatud eesmärkidega. Lisaks vastutavale töötlejale võivad mõnel juhul andmetele juurdepääsu omada ka teised käesoleva rakenduse korraldamisega seotud subjektid (haldus-, kaubandus-, turundus-, õigus- ja süsteemiadministraatorid) või välised subjektid (näiteks kolmandatest isikutest tehnilised teenusepakkujad, postikullerid, hostingupakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid), kes on vajaduse korral määratud vastutava töötleja poolt andmete volitatud töötlejateks. Andmetöötlejate ajakohastatud nimekirja saab alati küsida vastutavalt töötlejalt.
Töötlemise õiguslik alus

Omanik töötleb kasutaja isikuandmeid, kui on täidetud üks järgmistest tingimustest:

kasutaja on andnud nõusoleku üheks või mitmeks konkreetseks otstarbeks; Märkus: mõnes jurisdiktsioonis võib vastutaval töötlejal olla õigus töödelda isikuandmeid ilma kasutaja nõusolekuta või mõne muu allpool nimetatud õigusliku aluseta, kuni kasutaja esitab sellise töötlemise suhtes vastuväite ("opt-out"). See ei kehti siiski juhul, kui isikuandmete töötlemist reguleerivad isikuandmete kaitset käsitlevad Euroopa õigusaktid;
töötlemine on vajalik kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks ja/või lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
töötlemine on vajalik vastutava töötleja suhtes kehtiva õigusliku kohustuse täitmiseks;
töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks;
töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmandate isikute õigustatud huvide järgimiseks.

Siiski on alati võimalik paluda vastutaval töötlejal selgitada iga töötlemise konkreetset õiguslikku alust ja eelkõige täpsustada, kas töötlemine põhineb seadusel, on sätestatud lepingus või on vajalik lepingu sõlmimiseks.
Koht

Andmeid töödeldakse vastutava töötleja peakorteris ja mis tahes muus kohas, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust vastutava töötlejaga.
Kasutaja isikuandmed võidakse edastada muusse riiki kui see, kus kasutaja asub. Täiendavat teavet töötlemise asukoha kohta saab kasutaja isikuandmete töötlemise üksikasju käsitlevas jaotises.

Kasutajal on õigus saada teavet andmete edastamise õigusliku aluse kohta väljapoole Euroopa Liitu või rahvusvahelisele avalik-õiguslikule või kahe või enama riigi poolt moodustatud rahvusvahelisele organisatsioonile, näiteks ÜRO-le, samuti andmete kaitsmiseks vastutava töötleja poolt võetud turvameetmete kohta.

Kasutaja võib kontrollida, kas üks eespool kirjeldatud edastustest toimub, vaadates käesoleva dokumendi osa, mis käsitleb isikuandmete töötlemise üksikasju, või taotleda teavet vastutavalt töötlejalt, võttes temaga ühendust alguses esitatud kontaktandmed.
Säilitamisperiood

Andmeid töödeldakse ja säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgil.

Seega:

Isikuandmeid, mis on kogutud eesmärgil, mis on seotud vastutava töötleja ja kasutaja vahelise lepingu täitmisega, säilitatakse kuni lepingu täitmiseni.
Isikuandmeid, mis on kogutud andmete vastutava töötleja õigustatud huvidega seotud eesmärkidel, säilitatakse kuni nende huvide rahuldamiseni. Kasutaja võib saada lisateavet Omaniku õigustatud huvi kohta käesoleva dokumendi asjakohastes osades või Omanikuga ühendust võttes.

Kui töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul, võib vastutav töötleja säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul kuni nõusoleku tühistamiseni. Lisaks sellele võib vastutaval töötlejal olla kohustus säilitada isikuandmeid pikema aja jooksul vastavalt õiguslikule kohustusele või ametiasutuse korraldusele.

Säilitamisperioodi lõpus isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa selle perioodi lõppedes enam kasutada õigust andmetega tutvuda, neid kustutada, parandada ja teisaldada.


Kasutaja õigused

Kasutajad võivad kasutada teatavaid õigusi seoses vastutava töötleja poolt töödeldavate andmetega.

Eelkõige on kasutajal õigus:

igal ajal nõusolekut tagasi võtta. Kasutaja võib oma varem väljendatud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.
esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Kasutaja võib esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, kui see toimub muul õiguslikul alusel kui nõusolek. Täiendavad üksikasjad vastuväite esitamise õiguse kohta on esitatud allpool.
juurdepääsu oma andmetele. Kasutajal on õigus saada teavet vastutava töötleja poolt töödeldavate andmete ja töötlemise teatavate aspektide kohta ning saada koopia töödeldavatest andmetest.
kontrollida ja taotleda parandust. Kasutaja võib kontrollida oma andmete õigsust ja nõuda nende ajakohastamist või parandamist.
saada ravi piirangud. Kui teatavad tingimused on täidetud, võib kasutaja taotleda oma andmete töötlemise piiramist. Sellisel juhul ei töötle vastutav töötleja andmeid muul eesmärgil kui nende säilitamiseks.
taotleda oma isikuandmete kustutamist või eemaldamist. Kui teatavad tingimused on täidetud, võib kasutaja taotleda, et vastutav töötleja kustutaks tema andmed.
saada teie andmeid või lasta need edastada teisele vastutavale töötlejale. Kasutajal on õigus saada oma andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja loetavas vormis ning, kui see on tehniliselt võimalik, saada need takistusteta üle teisele vastutavale töötlejale. Seda sätet kohaldatakse juhul, kui andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega ja töötlemine põhineb kasutaja nõusolekul, lepingul, mille osaline kasutaja on, või sellega seotud lepingulistel meetmetel.
esitada kaebus. Kasutaja võib esitada kaebuse pädevale andmekaitse järelevalveasutusele või esitada kohtumenetluse.

Vastulause esitamise õiguse üksikasjad

Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks või vastutava töötleja õigustatud huvi järgimiseks, on kasutajatel õigus esitada vastuväiteid töötlemisele nende konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel.

Kasutajatele tuletatakse meelde, et kui nende andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võivad nad põhjendusi esitamata töötlemisele vastu olla. Selleks, et teada saada, kas vastutav töötleja töötleb andmeid otseturunduse eesmärgil, võivad kasutajad vaadata käesoleva dokumendi vastavaid jaotisi.
Kuidas kasutada oma õigusi

Kasutaja õiguste kasutamiseks võivad kasutajad esitada taotluse käesolevas dokumendis märgitud omaniku kontaktandmetele. Taotlused antakse tasuta hoiule ja omanik menetleb neid niipea kui võimalik, kuid igal juhul ühe kuu jooksul.


Lisateave ravi kohta
Kaitse kohtus

Omanik võib Kasutaja isikuandmeid kasutada kohtus või selle võimaliku loomise ettevalmistavas etapis, et kaitsta end selle Rakenduse või sellega seotud Teenuste kasutamisega seotud kuritarvituste eest Kasutaja poolt.
Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et omanik võib olla kohustatud avalikustama andmeid ametiasutuste korralduse alusel.
Konkreetne teave

Teie taotlusel võib see rakendus lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele anda teile täiendavat ja kontekstuaalset teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.
Süsteemi logi ja hooldus

Tegevus- ja hooldusvajaduste tõttu võivad see rakendus ja kõik selle poolt kasutatavad kolmanda osapoole teenused koguda süsteemilogisid, st faile, mis salvestavad suhtlemist ja võivad sisaldada ka isikuandmeid, näiteks kasutaja IP-aadressi.
Teave, mida käesolev poliitika ei sisalda

Täiendavat teavet isikuandmete töötlemise kohta võib igal ajal küsida vastutavalt töötlejalt, kasutades kontaktandmeid.
Vastus "Ära jälgi" taotlustele

See rakendus ei toeta "Ära jälgi" taotlusi.
Kui soovite teada saada, kas mõni teie poolt kasutatav kolmanda osapoole teenus toetab neid, tutvuge nende privaatsuspoliitikaga.
Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasse

Vastutav töötleja jätab endale õiguse muuta käesolevat privaatsuspoliitikat igal ajal, teavitades sellest kasutajaid sellel leheküljel ja võimaluse korral käesolevas rakenduses ning, kui see on tehniliselt ja õiguslikult võimalik, saates kasutajatele teate ühe vastutava töötleja käsutuses oleva kontaktandmete kaudu. Seetõttu palume seda lehekülge regulaarselt vaadata, viidates selle allosas märgitud viimase muudatuse kuupäevale.

Kui muudatused hõlmavad töötlemist, mille õiguslik alus on nõusolek, kogub omanik vajaduse korral uuesti kasutaja nõusoleku.

Kiire tarne

Jälgitud maatükid

Rahvusvaheline laevandus

100% Šveitsist

100% Turvaline kassasüsteem

PayPal / MasterCard / Visa