Kalba

Privatumo politika

Swissfood.store privatumo politika

Mūsų privatumo politika ir taisyklės atitinka vieną griežčiausių pasaulyje Šveicarijos teisės aktų, susijusių su asmens duomenų saugumu ir tvarkymu. Mūsų svetainės serveris, kaip ir visi naudotojų duomenys, yra Šveicarijoje.

Visą laiką naudodami savo platformą naudojame duomenų šifravimo technologiją.

Norėdami gauti informacijos apie surinktus jūsų asmens duomenis, tikslus ir subjektus, su kuriais dalijamasi duomenimis, kreipkitės į savininką.


Duomenų valdytojas

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Šveicarija (CH)

Savininko el. pašto adresas: info[at]swissfood.store


Renkamų duomenų tipai

Savininkas nepateikia renkamų asmens duomenų tipų sąrašo.

Išsami informacija apie kiekvieną renkamų duomenų tipą pateikiama specialiuose šios privatumo politikos skyriuose arba specialiuose informaciniuose tekstuose, kurie rodomi prieš renkant duomenis.
Asmens duomenis gali laisvai pateikti Vartotojas arba, Naudojimo duomenų atveju, jie gali būti automatiškai renkami naudojantis šia Programėle.
Jei nenurodyta kitaip, visi šioje Paraiškoje reikalaujami duomenys yra privalomi. Jei atsisakysite juos pateikti, ši Programėlė gali neleisti teikti Paslaugos. Tais atvejais, kai šioje Programėlėje tam tikri Duomenys nurodomi kaip neprivalomi, Naudotojai gali laisvai atsisakyti pateikti tokius Duomenis, nedarydami įtakos Paslaugos prieinamumui ar jos veikimui.
Jei Vartotojams kyla abejonių, kurie duomenys yra privalomi, jie raginami kreiptis į Duomenų valdytoją.
Jei nenurodyta kitaip, šioje Programoje arba trečiųjų šalių paslaugų, kuriomis naudojasi ši Programa, savininkų naudojami slapukai (arba kitos sekimo priemonės) yra skirti Vartotojo prašomai Paslaugai teikti, be kitų šiame dokumente ir Slapukų politikoje, jei ji yra, aprašytų tikslų.

Vartotojas prisiima atsakomybę už trečiųjų šalių Asmens duomenis, gautus, paskelbtus ar bendrintus per šią Programėlę, ir garantuoja, kad turi teisę juos perduoti ar platinti, atleisdamas Savininką nuo bet kokios atsakomybės prieš trečiąsias šalis.


Surinktų duomenų tvarkymo metodai ir vieta
Gydymo būdai

Duomenų valdytojas imasi tinkamų saugumo priemonių, kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai prie Asmens duomenų, jų atskleidimui, pakeitimui ar sunaikinimui.
Duomenys tvarkomi naudojant kompiuterizuotas ir (arba) telematines priemones, taikant organizacinius metodus ir logiką, griežtai susijusius su nurodytais tikslais. Be Duomenų valdytojo, kai kuriais atvejais prieigą prie Duomenų gali turėti ne tik Duomenų valdytojas, bet ir kiti subjektai, dalyvaujantys šios Paraiškos organizavime (administraciniai, komerciniai, rinkodaros, teisiniai, sistemos administratoriai) arba išorės subjektai (pavyzdžiui, trečiųjų šalių techninių paslaugų teikėjai, pašto kurjeriai, prieglobos paslaugų teikėjai, IT bendrovės, ryšių agentūros), kuriuos Duomenų valdytojas prireikus taip pat paskiria duomenų tvarkytojais. Atnaujinto Duomenų tvarkytojų sąrašo visada galima paprašyti Duomenų valdytojo.
Apdorojimo teisinis pagrindas

Savininkas tvarko su Naudotoju susijusius Asmens duomenis, jei tenkinama viena iš šių sąlygų:

Vartotojas davė sutikimą vienu ar daugiau konkrečių tikslų; Pastaba: kai kuriose jurisdikcijose Duomenų valdytojas gali būti įgaliotas tvarkyti Asmens duomenis be Vartotojo sutikimo ar kito iš toliau nurodytų teisinių pagrindų, kol Vartotojas neprieštarauja ("atsisako") tokiam tvarkymui. Tačiau tai netaikoma, jei Asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai dėl Asmens duomenų apsaugos;
duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai su Vartotoju vykdyti ir (arba) ikisutartinėms priemonėms vykdyti;
tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kuri taikoma Duomenų valdytojui;
tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, susijusią su viešuoju interesu, arba siekiant vykdyti duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiųjų šalių interesų.

Tačiau visada galima paprašyti duomenų valdytojo paaiškinti konkretų kiekvieno duomenų tvarkymo teisinį pagrindą ir visų pirma nurodyti, ar duomenų tvarkymas grindžiamas įstatymu, numatytas sutartyje, ar būtinas sutarčiai sudaryti.
Vieta

Duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo būstinėje ir bet kurioje kitoje vietoje, kurioje yra duomenų tvarkyme dalyvaujančios šalys. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Duomenų valdytoją.
Vartotojo Asmens duomenys gali būti perduodami į kitą šalį nei ta, kurioje yra Vartotojas. Daugiau informacijos apie duomenų tvarkymo vietą Vartotojas gali rasti skirsnyje "Išsami informacija apie Asmens duomenų tvarkymą".

Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų arba tarptautinei organizacijai, kuriai taikoma tarptautinė viešoji teisė arba kurią sudaro dvi ar daugiau šalių, pavyzdžiui, JT, teisinį pagrindą, taip pat apie saugumo priemones, kurių Duomenų valdytojas ėmėsi Duomenims apsaugoti.

Vartotojas gali patikrinti, ar vyksta vienas iš pirmiau aprašytų duomenų perdavimų, išnagrinėjęs šio dokumento skyrių, kuriame pateikiama išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą, arba paprašyti informacijos iš Duomenų valdytojo, susisiekęs su juo pradžioje nurodytais duomenimis.
Saugojimo laikotarpis

Duomenys tvarkomi ir saugomi tiek laiko, kiek to reikalauja tikslai, dėl kurių jie buvo surinkti.

Todėl:

Asmens duomenys, surinkti tikslais, susijusiais su sutarties tarp Duomenų valdytojo ir Naudotojo vykdymu, bus saugomi tol, kol tokia sutartis bus įvykdyta.
Asmens duomenys, surinkti tikslais, susijusiais su teisėtais Duomenų valdytojo interesais, bus saugomi tol, kol tokie interesai bus patenkinti. Daugiau informacijos apie teisėtą interesą, kurio siekia Savininkas, Naudotojas gali gauti atitinkamuose šio dokumento skyriuose arba susisiekęs su Savininku.

Kai duomenys tvarkomi remiantis Vartotojo sutikimu, Duomenų valdytojas gali saugoti Asmens duomenis ilgesnį laiką, kol toks sutikimas bus atšauktas. Be to, Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas saugoti Asmens duomenis ilgesnį laikotarpį, vykdydamas teisinę prievolę arba institucijos nurodymą.

Pasibaigus saugojimo laikotarpiui Asmens duomenys bus ištrinti. Todėl pasibaigus šiam laikotarpiui teise susipažinti su Duomenimis, juos ištrinti, ištaisyti ir perkelti nebegalima pasinaudoti.


Naudotojo teisės

Naudotojai gali naudotis tam tikromis teisėmis, susijusiomis su Duomenų valdytojo tvarkomais duomenimis.

Visų pirma Vartotojas turi teisę:

bet kada atšaukti sutikimą. Vartotojas gali atšaukti anksčiau išreikštą sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys. Vartotojas gali nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Duomenys, kai tai daroma remiantis kitu teisiniu pagrindu nei sutikimas. Išsamesnė informacija apie teisę nesutikti nurodyta tolesniame skyriuje.
prieiti prie savo Duomenų. Vartotojas turi teisę gauti informaciją apie Duomenų valdytojo tvarkomus Duomenis, tam tikrus jų tvarkymo aspektus ir gauti tvarkomų Duomenų kopiją.
patikrinti ir paprašyti pataisyti. Vartotojas gali patikrinti savo Duomenų teisingumą ir paprašyti juos atnaujinti arba ištaisyti.
gauti gydymo apribojimus. Kai įvykdomos tam tikros sąlygos, Vartotojas gali prašyti apriboti jo Duomenų tvarkymą. Tokiu atveju Duomenų valdytojas netvarkys Duomenų jokiais kitais tikslais, išskyrus jų saugojimą.
reikalauti ištrinti arba pašalinti jo Asmens duomenis. Kai įvykdomos tam tikros sąlygos, Vartotojas gali prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų jo Duomenis.
gauti savo Duomenis arba perduoti juos kitam Duomenų valdytojui. Vartotojas turi teisę gauti savo Duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, netrukdomai juos perduoti kitam Duomenų valdytojui. Ši nuostata taikoma, kai Duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir tvarkymas grindžiamas Vartotojo sutikimu, sutartimi, kurios šalimi yra Vartotojas, arba su ja susijusiomis sutartinėmis priemonėmis.
pateikti skundą. Vartotojas gali pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai arba imtis teisinių veiksmų.

Išsami informacija apie teisę prieštarauti

Kai Asmens duomenys tvarkomi viešojo intereso labui, vykdant Duomenų valdytojui suteiktus viešuosius įgaliojimus arba siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, naudotojai turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu dėl priežasčių, susijusių su jų konkrečia situacija.

Vartotojams primenama, kad jei jų duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jie gali nesutikti su tokiu tvarkymu nenurodydami jokių priežasčių. Norėdami sužinoti, ar Duomenų valdytojas tvarko duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, naudotojai gali susipažinti su atitinkamais šio dokumento skyriais.
Kaip naudotis savo teisėmis

Norėdami pasinaudoti Vartotojo teisėmis, Vartotojai gali pateikti prašymą šiame dokumente nurodytais Savininko kontaktiniais duomenimis. Prašymai deponuojami nemokamai, o Savininkas juos išnagrinėja kuo greičiau, bet kuriuo atveju per vieną mėnesį.


Daugiau informacijos apie gydymą
Gynyba teisme

Vartotojo Asmens duomenis Savininkas gali naudoti teisme arba parengiamuosiuose jo galimo nustatymo etapuose, siekdamas apsiginti nuo piktnaudžiavimo Vartotojui naudojantis šia Programėle ar susijusiomis Paslaugomis.
Vartotojas pareiškia, kad žino, jog savininkas gali būti įpareigotas atskleisti duomenis valdžios institucijų nurodymu.
Konkreti informacija

Jūsų prašymu, be šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos, šioje Programoje gali būti pateikta papildomos ir kontekstinės informacijos apie konkrečias Paslaugas arba Asmens duomenų rinkimą ir tvarkymą.
Sistemos žurnalas ir priežiūra

Veiklos ir techninės priežiūros tikslais ši Programėlė ir bet kurios trečiosios šalies paslaugos, kuriomis ji naudojasi, gali rinkti sistemos žurnalus, t. y. rinkmenas, kuriose fiksuojama sąveika ir kuriose taip pat gali būti Asmens duomenų, pavyzdžiui, Vartotojo IP adresas.
Šioje politikoje nepateikta informacija

Daugiau informacijos apie Asmens duomenų tvarkymą bet kuriuo metu galite paprašyti Duomenų valdytojo, naudodamiesi kontaktiniais duomenimis.
Atsakymas į užklausas "Nesekti"

Ši programa nepalaiko prašymų "Nesekti".
Norėdami sužinoti, ar trečiosios šalies paslaugos, kuriomis naudojatės, jas palaiko, susipažinkite su jų privatumo politika.
Šios privatumo politikos pakeitimai

Duomenų valdytojas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią privatumo politiką, apie tai informuodamas Naudotojus šiame puslapyje ir, jei įmanoma, šioje Paraiškoje ir, jei techniškai ir teisiškai įmanoma, išsiųsdamas pranešimą Naudotojams vienu iš Duomenų valdytojo turimų kontaktinių duomenų. Todėl reguliariai peržiūrėkite šį puslapį, atkreipdami dėmesį į apačioje nurodytą paskutinio pakeitimo datą.

Jei pakeitimai susiję su duomenų tvarkymu, kurio teisinis pagrindas yra sutikimas, Savininkas, jei reikia, dar kartą surinks Vartotojo sutikimą.

Greitas pristatymas

Atsekti siuntiniai

Tarptautinis pristatymas

100% iš Šveicarijos

100% Saugus užsakymas

"PayPal" / "MasterCard" / "Visa