Valoda

Konfidencialitātes politika

swissfood.store privātuma politika

Mūsu konfidencialitātes politika un politika atbilst vienam no pasaulē visstingrākajiem Šveices noteikumiem attiecībā uz personas datu drošību un apstrādi. Mūsu tīmekļa vietnes serveris, tāpat kā visi lietotāja dati, atrodas Šveicē.

Mēs izmantojam datu šifrēšanas tehnoloģiju visā mūsu platformas lietošanas laikā.

Lai saņemtu informāciju par savāktajiem personas datiem, nolūkiem un subjektiem, ar kuriem šie dati tiek kopīgoti, sazinieties ar īpašnieku.


Datu pārzinis

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Šveice (CH)

Īpašnieka e-pasta adrese: info[at]swissfood.store


Apkopoto datu veidi

Īpašnieks nesniedz savākto Personas datu veidu sarakstu.

Sīkāka informācija par katru vākto datu veidu ir sniegta šīs privātuma politikas speciālajās sadaļās vai īpašos informatīvajos tekstos, kas tiek parādīti pirms datu vākšanas.
Personas datus var brīvi sniegt Lietotājs vai, Lietotājdatu gadījumā, tie var tikt automātiski apkopoti šīs Lietotnes lietošanas laikā.
Ja vien nav norādīts citādi, visi šajā Pieteikumā prasītie dati ir obligāti. Ja jūs atsakāties tos sniegt, var būt neiespējami sniegt Pakalpojumu. Gadījumos, kad šajā Lietojumprogrammā ir norādīti konkrēti Dati kā fakultatīvi, Lietotāji var atturēties no šādu Datu paziņošanas, neietekmējot Pakalpojuma pieejamību vai tā darbību.
Ja Lietotājiem rodas šaubas par to, kuri Dati ir obligāti, viņi tiek aicināti sazināties ar Datu pārzini.
Jebkura Sīkdatņu vai citu izsekošanas rīku izmantošana šajā Lietojumprogrammā vai trešo pušu pakalpojumu īpašnieku, kurus izmanto šī Lietojumprogramma, ja vien nav norādīts citādi, ir paredzēta Lietotāja pieprasītā Pakalpojuma sniegšanai papildus citiem mērķiem, kas aprakstīti šajā dokumentā un Sīkdatņu politikā, ja tāda ir pieejama.

Lietotājs uzņemas atbildību par trešo personu Personas datiem, kas iegūti, publicēti vai koplietoti, izmantojot šo Pieteikumu, un garantē, ka viņam ir tiesības tos paziņot vai izplatīt, atbrīvojot Īpašnieku no jebkādas atbildības pret trešām personām.


Savākto datu apstrādes metodes un vieta
Ārstēšanas metodes

Datu pārzinis veic atbilstošus drošības pasākumus, lai novērstu neatļautu piekļuvi personas datiem, to izpaušanu, grozīšanu vai iznīcināšanu.
Apstrāde tiek veikta, izmantojot datorizētus un/vai telemātikas rīkus, ar organizatoriskām metodēm un loģiku, kas ir cieši saistīta ar norādītajiem mērķiem. Papildus Datu pārzinim dažos gadījumos piekļuve datiem var būt arī citiem subjektiem, kas iesaistīti šīs Pieteikuma organizēšanā (administratīvie, komerciālie, mārketinga, juridiskie, sistēmu administratori), vai ārējiem subjektiem (piemēram, trešo personu tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, pasta kurjeriem, hostinga pakalpojumu sniedzējiem, IT uzņēmumiem, komunikācijas aģentūrām), kurus Datu pārzinis vajadzības gadījumā ieceļ par datu apstrādātājiem. Atjauninātu datu apstrādātāju sarakstu vienmēr var pieprasīt no datu pārziņa.
Apstrādes juridiskais pamats

Īpašnieks apstrādā ar Lietotāju saistītos Personas datus, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

Lietotājs ir devis piekrišanu vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem; Piezīme: dažās jurisdikcijās Datu pārzinis var būt pilnvarots apstrādāt Personas datus bez Lietotāja piekrišanas vai cita turpmāk norādītā juridiskā pamata, līdz Lietotājs iebilst pret šādu apstrādi ("atteikties"). Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, ja Personas datu apstrādi reglamentē Eiropas tiesību akti par Personas datu aizsardzību;
apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar Lietotāju un/vai veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas;
apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz datu pārzini;
apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu uzdevumu sabiedrības interesēs vai lai īstenotu Datu pārzinim piešķirtās publiskās pilnvaras;
apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu Pārziņa vai trešo personu likumīgās intereses.

Tomēr vienmēr ir iespējams lūgt datu pārzini precizēt katras apstrādes konkrēto juridisko pamatu un jo īpaši norādīt, vai apstrāde pamatojas uz likumu, vai tā ir paredzēta līgumā, vai ir nepieciešama līguma noslēgšanai.
Vieta

Dati tiek apstrādāti Datu apstrādātāja galvenajā birojā un jebkurā citā vietā, kur atrodas apstrādē iesaistītās puses. Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini.
Lietotāja Personas dati var tikt pārsūtīti uz citu valsti, kas nav tā valsts, kurā atrodas Lietotājs. Lai iegūtu sīkāku informāciju par apstrādes vietu, Lietotājs var skatīt sadaļu par Personas datu apstrādes informāciju.

Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par juridisko pamatu Datu nosūtīšanai ārpus Eiropas Savienības vai starptautiskai publisko tiesību organizācijai vai starptautiskai organizācijai, ko veido divas vai vairākas valstis, piemēram, ANO, kā arī par Datu pārziņa veiktajiem drošības pasākumiem Datu aizsardzībai.

Lietotājs var pārbaudīt, vai notiek kāda no iepriekš aprakstītajām datu pārsūtīšanām, iepazīstoties ar šā dokumenta sadaļu, kas attiecas uz informāciju par Personas datu apstrādi, vai pieprasīt informāciju no Datu pārziņa, sazinoties ar viņu, izmantojot sākumā norādīto informāciju.
Uzglabāšanas periods

Dati tiek apstrādāti un glabāti tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kādiem tie tika vākti.

Tāpēc:

Personas dati, kas savākti nolūkos, kuri saistīti ar līguma starp Datu pārzini un Lietotāju izpildi, tiks glabāti līdz šāda līguma izpildes pabeigšanai.
Personas dati, kas savākti nolūkiem, kuri saistīti ar Datu pārziņa likumīgajām interesēm, tiks glabāti, līdz šīs intereses tiks apmierinātas. Lietotājs var iegūt plašāku informāciju par likumīgajām interesēm, ko īsteno Īpašnieks, šā dokumenta attiecīgajās sadaļās vai sazinoties ar Īpašnieku.

Ja apstrādes pamatā ir Lietotāja piekrišana, Datu pārzinis var saglabāt Personas datus ilgāku laiku, līdz šāda piekrišana tiek atsaukta. Turklāt Datu pārzinim var būt pienākums glabāt Personas datus ilgāku laiku saskaņā ar juridisku pienākumu vai iestādes rīkojumu.

Pēc glabāšanas perioda beigām Personas dati tiks dzēsti. Tāpēc, beidzoties šim periodam, tiesības piekļūt datiem, dzēst, labot un pārnest datus vairs nevar izmantot.


Lietotāja tiesības

Lietotāji var izmantot noteiktas tiesības attiecībā uz Datu pārziņa apstrādātajiem datiem.

Jo īpaši Lietotājam ir tiesības:

jebkurā laikā atsaukt piekrišanu. Lietotājs var atsaukt iepriekš izteikto piekrišanu savu personas datu apstrādei.
iebilst pret savu Datu apstrādi. Lietotājs var iebilst pret savu Datu apstrādi, ja tā tiek veikta, pamatojoties uz citu juridisko pamatu, nevis piekrišanu. Sīkāka informācija par tiesībām iebilst ir norādīta tālāk tekstā.
piekļūt jūsu Datiem. Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par Datu pārziņa apstrādātajiem datiem, par konkrētiem apstrādes aspektiem un saņemt apstrādāto datu kopiju.
pārbaudīt un pieprasīt labojumu. Lietotājs var pārbaudīt savu Datu pareizību un pieprasīt to atjaunināšanu vai labošanu.
iegūt ārstēšanas ierobežojumus. Ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, lietotājs var pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu. Šādā gadījumā Datu pārzinis neapstrādās Datus citiem mērķiem, izņemot to uzglabāšanu.
panākt savu Personas datu dzēšanu vai dzēšanu. Ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi, Lietotājs var pieprasīt, lai Datu pārzinis dzēš viņa/viņas datus.
saņemt jūsu Datus vai nodot tos citam Datu pārzinim. Lietotājam ir tiesības saņemt savus Datus strukturētā, plaši izmantotā un salasāmā formātā un, ja tas ir tehniski iespējams, panākt to netraucētu pārsūtīšanu citam datu pārzinim. Šis noteikums ir piemērojams, ja Datu apstrādi veic ar automatizētiem rīkiem un apstrāde pamatojas uz Lietotāja piekrišanu, līgumu, kura puse ir Lietotājs, vai ar to saistītiem līgumiskiem pasākumiem.
iesniegt sūdzību. Lietotājs var iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei vai iesniegt prasību tiesā.

Sīkāka informācija par iebildumu tiesībām

Ja personas dati tiek apstrādāti sabiedrības interesēs, īstenojot Datu pārzinim piešķirtās publiskās pilnvaras vai lai īstenotu Datu pārziņa likumīgās intereses, Lietotājiem ir tiesības iebilst pret apstrādi ar viņu konkrēto situāciju saistītu iemeslu dēļ.

Lietotājiem tiek atgādināts, ka gadījumā, ja viņu dati tiek apstrādāti tiešās tirgvedības nolūkos, viņi var iebilst pret apstrādi, nenorādot iemeslus. Lai uzzinātu, vai Datu pārzinis apstrādā datus tiešās tirgvedības nolūkos, Lietotāji var skatīt šā dokumenta attiecīgās sadaļas.
Kā izmantot savas tiesības

Lai izmantotu Lietotāja tiesības, Lietotāji var nosūtīt pieprasījumu uz šajā dokumentā norādīto Īpašnieka kontaktinformāciju. Pieprasījumi tiek iesniegti bez maksas, un Īpašnieks tos apstrādā pēc iespējas ātrāk, jebkurā gadījumā viena mēneša laikā.


Plašāka informācija par ārstēšanu
Aizstāvība tiesā

Lietotāja Personas datus Īpašnieks var izmantot tiesā vai sagatavošanās stadijā tās iespējamai izveidei, lai aizstāvētos pret ļaunprātīgu šīs Lietotnes vai saistīto Pakalpojumu izmantošanu no Lietotāja puses.
Lietotājs apliecina, ka apzinās, ka Īpašniekam var būt pienākums izpaust Datus pēc valsts iestāžu rīkojuma.
Īpaša informācija

Pēc jūsu pieprasījuma papildus šajā konfidencialitātes politikā iekļautajai informācijai šī Lietojumprogramma var sniegt jums papildu un kontekstuālu informāciju par konkrētiem Pakalpojumiem vai Personas datu vākšanu un apstrādi.
Sistēmas žurnāls un apkope

Darbības un uzturēšanas vajadzībām šī Lietojumprogramma un visi tās izmantotie trešo pušu pakalpojumi var vākt sistēmas žurnālus, t. i., failus, kas reģistrē mijiedarbību un var saturēt arī Personas datus, piemēram, Lietotāja IP adresi.
Informācija, kas nav ietverta šajā politikā

Papildu informāciju saistībā ar personas datu apstrādi jebkurā laikā var pieprasīt no Datu pārziņa, izmantojot kontaktinformāciju.
Atbildes uz pieprasījumiem "Nesekot"

Šī Lietojumprogramma neatbalsta pieprasījumus "Nesekot".
Lai uzzinātu, vai jūsu izmantotie trešo pušu pakalpojumi atbalsta šos pakalpojumus, iepazīstieties ar to konfidencialitātes politiku.
Izmaiņas šajā konfidencialitātes politikā

Datu pārzinis patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, par to informējot Lietotājus šajā lapā un, ja iespējams, šajā Pieteikumā un, ja tas ir tehniski un juridiski iespējams, nosūtot paziņojumu Lietotājiem, izmantojot kādu no Datu pārziņa rīcībā esošajiem kontaktinformācijas datiem. Tāpēc, lūdzu, regulāri iepazīstieties ar šo lapu, atsaucoties uz tās apakšā norādīto pēdējo izmaiņu datumu.

Ja izmaiņas attiecas uz apstrādi, kuras juridiskais pamats ir piekrišana, Īpašnieks vajadzības gadījumā atkal iegūs Lietotāja piekrišanu.

Ātra piegāde

Izsekoti zemes gabali

Starptautiskā piegāde

100% no Šveices

100% Droša apmaksa

PayPal / MasterCard / Visa