Γλώσσα

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου του swissfood.store

Η Πολιτική Απορρήτου και η Πολιτική μας συμμορφώνονται με έναν από τους πιο περιοριστικούς ελβετικούς κανονισμούς στον κόσμο όσον αφορά την ασφάλεια και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Ο διακομιστής της ιστοσελίδας μας βρίσκεται στην Ελβετία, όπως και όλα τα δεδομένα των χρηστών.

Χρησιμοποιούμε τεχνολογία κρυπτογράφησης δεδομένων καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης της πλατφόρμας μας.

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται, τους σκοπούς και τα υποκείμενα με τα οποία μοιράζονται τα δεδομένα, επικοινωνήστε με τον ιδιοκτήτη.


Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Ελβετία (CH)

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ιδιοκτήτη: info[at]swissfood.store


Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Ο Ιδιοκτήτης δεν παρέχει κατάλογο των τύπων προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται.

Πλήρεις λεπτομέρειες για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται παρέχονται στα ειδικά τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή μέσω ειδικών ενημερωτικών κειμένων που εμφανίζονται πριν από τη συλλογή δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να παρέχονται ελεύθερα από τον Χρήστη ή, στην περίπτωση των Δεδομένων Χρήσης, να συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση της παρούσας Εφαρμογής.
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από την παρούσα αίτηση είναι υποχρεωτικά. Εάν αρνηθείτε να τα παράσχετε, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η παροχή της Υπηρεσίας από την παρούσα Εφαρμογή. Σε περιπτώσεις όπου η παρούσα Εφαρμογή αναφέρει ορισμένα Δεδομένα ως προαιρετικά, οι Χρήστες είναι ελεύθεροι να απέχουν από την κοινοποίηση αυτών των Δεδομένων, χωρίς να επηρεάζεται η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή η λειτουργία της.
Εάν οι χρήστες έχουν αμφιβολίες σχετικά με το ποια δεδομένα είναι υποχρεωτικά, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλων εργαλείων παρακολούθησης - από την παρούσα εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από την παρούσα εφαρμογή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, αποσκοπεί στην παροχή της υπηρεσίας που ζητά ο χρήστης, εκτός από τους περαιτέρω σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και στην Πολιτική Cookies, εάν υπάρχει.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων που αποκτά, δημοσιεύει ή μοιράζεται μέσω αυτής της Εφαρμογής και εγγυάται ότι έχει το δικαίωμα να τα κοινοποιεί ή να τα διαδίδει, απαλλάσσοντας τον Ιδιοκτήτη από κάθε ευθύνη έναντι τρίτων.


Μέθοδοι και τόπος επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται
Μέθοδοι θεραπείας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης, τροποποίησης ή καταστροφής των Προσωπικών Δεδομένων.
Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση μηχανογραφικών ή/και τηλεματικών εργαλείων, με οργανωτικές μεθόδους και λογικές που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλα υποκείμενα που εμπλέκονται στην οργάνωση της παρούσας εφαρμογής (διοικητικοί, εμπορικοί, εμπορικοί, νομικοί, διαχειριστές συστημάτων) ή εξωτερικά υποκείμενα (όπως τρίτοι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών, ταχυμεταφορείς, πάροχοι φιλοξενίας, εταιρείες πληροφορικής, πρακτορεία επικοινωνίας) ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα και να διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, ως Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των εκτελούντων την επεξεργασία δεδομένων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Ιδιοκτήτης επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τον Χρήστη, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς- Σημείωση: σε ορισμένες δικαιοδοσίες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη ή άλλη από τις νομικές βάσεις που ορίζονται κατωτέρω, έως ότου ο χρήστης αντιταχθεί ("opt-out") στην εν λόγω επεξεργασία. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει εάν η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με τον χρήστη και/ή την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων,
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη του έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας ή τρίτων.

Ωστόσο, είναι πάντα δυνατό να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διευκρινίσει τη συγκεκριμένη νομική βάση κάθε επεξεργασίας και ιδίως να διευκρινίσει εάν η επεξεργασία βασίζεται στο νόμο, προβλέπεται σε σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη σύμβασης.
Τόπος

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στην έδρα του υπευθύνου επεξεργασίας και σε οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου βρίσκονται τα μέρη που συμμετέχουν στην επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη ενδέχεται να μεταφερθούν σε χώρα διαφορετική από εκείνη στην οποία βρίσκεται ο Χρήστης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τόπο της επεξεργασίας, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ενότητα σχετικά με τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό που διέπεται από το δημόσιο διεθνές δίκαιο ή αποτελείται από δύο ή περισσότερες χώρες, όπως ο ΟΗΕ, καθώς και σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνει ο υπεύθυνος επεξεργασίας για την προστασία των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει εάν λαμβάνει χώρα μία από τις διαβιβάσεις που περιγράφονται ανωτέρω εξετάζοντας το τμήμα του παρόντος εγγράφου που αφορά τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή να ζητήσει πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επικοινωνώντας μαζί του στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή.
Περίοδος διατήρησης

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Επομένως:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων και του χρήστη θα διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για σκοπούς που σχετίζονται με το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων θα διατηρούνται έως ότου ικανοποιηθεί το εν λόγω συμφέρον. Ο χρήστης μπορεί να λάβει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο ιδιοκτήτης στις σχετικές ενότητες του παρόντος εγγράφου ή επικοινωνώντας με τον ιδιοκτήτη.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του χρήστη, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως ότου ανακληθεί η συγκατάθεση αυτή. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να διατηρήσει τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή με εντολή αρχής.

Στο τέλος της περιόδου διατήρησης τα Προσωπικά Δεδομένα θα διαγράφονται. Ως εκ τούτου, στο τέλος αυτής της περιόδου, το δικαίωμα πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης και φορητότητας των Δεδομένων δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί.


Δικαιώματα χρήστη

Οι χρήστες μπορούν να ασκήσουν ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

Ειδικότερα, ο χρήστης έχει το δικαίωμα:

να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που είχε εκφράσει προηγουμένως.
να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του/της. Ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων του όταν αυτή γίνεται με νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεση. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το δικαίωμα εναντίωσης αναφέρονται στην ενότητα που ακολουθεί.
πρόσβαση στα Δεδομένα σας. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λαμβάνει αντίγραφο των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
επαληθεύστε και ζητήστε διόρθωση. Ο χρήστης μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των δεδομένων του και να ζητήσει την επικαιροποίηση ή τη διόρθωσή τους.
τον περιορισμό της θεραπείας. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του. Στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
να ζητήσει τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών του δεδομένων. Όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, ο Χρήστης μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή των Δεδομένων του από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων.
να λάβετε τα Δεδομένα σας ή να τα μεταφέρετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο μορφότυπο και, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να επιτυγχάνει τη μεταφορά τους χωρίς εμπόδια σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Η διάταξη αυτή ισχύει όταν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα εργαλεία και η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση του Χρήστη, σε σύμβαση στην οποία ο Χρήστης είναι συμβαλλόμενο μέρος ή σε συμβατικά μέτρα που συνδέονται με αυτήν.
να υποβάλει καταγγελία. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Λεπτομέρειες του δικαιώματος ένστασης

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή για την επιδίωξη έννομου συμφέροντος του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι, σε περίπτωση επεξεργασίας των Δεδομένων τους για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορούν να αντιταχθούν στην επεξεργασία αυτή χωρίς να αιτιολογήσουν οποιαδήποτε αιτία. Για να διαπιστώσουν εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στα αντίστοιχα τμήματα του παρόντος εγγράφου.
Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη, οι χρήστες μπορούν να απευθύνουν αίτημα στα στοιχεία επικοινωνίας του ιδιοκτήτη που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Τα αιτήματα κατατίθενται δωρεάν και διεκπεραιώνονται από τον ιδιοκτήτη το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός.


Περισσότερες πληροφορίες για τη θεραπεία
Η υπεράσπιση στο δικαστήριο

Τα Προσωπικά Δεδομένα του Χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Ιδιοκτήτη στο δικαστήριο ή στα προπαρασκευαστικά στάδια της πιθανής σύστασής του για την υπεράσπιση κατά της κατάχρησης της χρήσης της παρούσας Εφαρμογής ή των σχετικών Υπηρεσιών από τον Χρήστη.
Ο Χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο Ιδιοκτήτης μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Δεδομένα με εντολή των δημόσιων αρχών.
Ειδικές πληροφορίες

Κατόπιν αιτήματός σας, εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, η παρούσα Εφαρμογή μπορεί να σας παρέχει πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή τη συλλογή και επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.
Καταγραφή και συντήρηση συστήματος

Για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης, η παρούσα εφαρμογή και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτήν ενδέχεται να συλλέγουν αρχεία καταγραφής συστήματος, δηλαδή αρχεία που καταγράφουν αλληλεπιδράσεις και ενδέχεται επίσης να περιέχουν Προσωπικά Δεδομένα, όπως η διεύθυνση IP του χρήστη.
Πληροφορίες που δεν περιέχονται στην παρούσα πολιτική

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.
Απάντηση σε αιτήματα "Do Not Track"

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει αιτήματα "Μην παρακολουθείτε".
Για να μάθετε αν οι υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε τις υποστηρίζουν, συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου τους.
Αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε αλλαγές στην παρούσα πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή, ενημερώνοντας τους χρήστες σε αυτή τη σελίδα και, εάν είναι δυνατόν, στην παρούσα Εφαρμογή και, εάν είναι τεχνικά και νομικά εφικτό, αποστέλλοντας ειδοποίηση στους χρήστες μέσω ενός από τα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα σελίδα, ανατρέχοντας στην ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης που αναγράφεται στο κάτω μέρος της.

Εάν οι αλλαγές αφορούν επεξεργασίες των οποίων η νομική βάση είναι η συγκατάθεση, ο Ιδιοκτήτης θα συλλέξει εκ νέου τη συγκατάθεση του Χρήστη, εάν είναι απαραίτητο.

Γρήγορη παράδοση

Εντοπισμένα δέματα

Διεθνής ναυτιλία

100% από Switzerland

100% Ασφαλές Ταμείο

PayPal / MasterCard / Visa