Taal

Privacybeleid

Privacybeleid van swissfood.store

Ons privacybeleid en ons beleid voldoen aan een van de meest restrictieve Zwitserse voorschriften ter wereld met betrekking tot de beveiliging en verwerking van persoonsgegevens. De server van onze website staat in Zwitserland, evenals alle gebruikersgegevens.

Wij gebruiken gegevenscoderingstechnologie tijdens het gehele gebruik van ons platform.

Voor informatie over uw verzamelde persoonsgegevens, de doeleinden en de personen met wie de gegevens worden gedeeld, kunt u contact opnemen met de Eigenaar.


Gegevensbeheerder

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Zwitserland (CH)

E-mailadres van de eigenaar: info[at]swissfood.store


Soorten verzamelde gegevens

De Eigenaar geeft geen lijst van soorten verzamelde Persoonsgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of via specifieke informatieteksten die vóór de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders bepaald, zijn alle door deze Applicatie vereiste Gegevens verplicht. Indien u weigert deze te verstrekken, kan het voor deze Applicatie onmogelijk zijn de Dienst te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie aangeeft dat bepaalde Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij af te zien van het verstrekken van die Gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van de Dienst of de werking daarvan.
Indien gebruikers twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden zij aangemoedigd contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
Elk gebruik van Cookies - of andere trackinginstrumenten - door deze Applicatie of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Applicatie worden gebruikt, is, tenzij anders aangegeven, bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de verdere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij of zij het recht heeft deze mee te delen of te verspreiden, waarbij de Eigenaar wordt vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid jegens derden.


Methoden en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens
Behandelingsmodaliteiten

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot en bekendmaking, wijziging of vernietiging van persoonsgegevens te voorkomen.
De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde en/of telematische hulpmiddelen, met organisatiemethoden en -logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Data Controller kunnen in sommige gevallen ook andere subjecten die betrokken zijn bij de organisatie van deze Applicatie (administratieve, commerciële, marketing, juridische, systeembeheerders) of externe subjecten (zoals derde technische dienstverleners, postkoeriers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) toegang hebben tot de Gegevens die, indien nodig, door de Data Controller zijn aangewezen als Data Processors. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan altijd worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking.
Rechtsgrondslag van de behandeling

De Eigenaar verwerkt Persoonsgegevens van de Gebruiker indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden kan de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of een andere van de hieronder vermelde rechtsgronden, totdat de Gebruiker bezwaar maakt ("opt-out") tegen deze verwerking. Dit geldt echter niet als de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden.

Het is echter altijd mogelijk de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en met name aan te geven of de verwerking gebaseerd is op de wet, in een overeenkomst is vastgelegd of noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.
Plaats

De gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de verantwoordelijke voor de verwerking en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden doorgegeven aan een ander land dan dat waar de Gebruiker zich bevindt. Voor meer informatie over de locatie van de verwerking kan de Gebruiker het deel over de details van de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

De Gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie naar internationaal publiekrecht of gevormd door twee of meer landen, zoals de VN, alsmede over de door de verantwoordelijke voor de verwerking genomen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de gegevens.

De Gebruiker kan nagaan of een van de hierboven beschreven overdrachten plaatsvindt door het deel van dit document te bestuderen dat betrekking heeft op de details van de verwerking van Persoonsgegevens, of informatie vragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking door contact met hem op te nemen via de aan het begin vermelde gegevens.
Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom:

Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van die overeenkomst is voltooid.
Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het legitieme belang van de Eigenaar worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan meer informatie krijgen over het gerechtvaardigd belang dat door de Eigenaar wordt nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, kan de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens langer bewaren totdat deze toestemming wordt ingetrokken. Voorts kan de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Aan het einde van deze periode kan het recht op toegang, verwijdering, rectificatie en portabiliteit van de gegevens dus niet meer worden uitgeoefend.


Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkte gegevens.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

de toestemming te allen tijde intrekken. De Gebruiker kan zijn eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens herroepen.
zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar Gegevens. De Gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar Gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Verdere details over het recht op bezwaar zijn aangegeven in het onderstaande gedeelte.
toegang tot uw gegevens. De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
verifiëren en correctie vragen. De Gebruiker kan de juistheid van zijn/haar Gegevens controleren en verzoeken om bijwerking of correctie.
de beperking van de verwerking te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken om beperking van de verwerking van zijn/haar Gegevens. In dat geval zal de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan de opslag ervan.
het wissen of verwijderen van zijn/haar Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker verzoeken om verwijdering van zijn/haar gegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking.
uw gegevens te ontvangen of te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. De Gebruiker heeft het recht zijn/haar Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, deze ongehinderd aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking over te dragen. Deze bepaling is van toepassing wanneer de gegevens door geautomatiseerde instrumenten worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
een klacht indienen. De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of gerechtelijke stappen ondernemen.

Details van het recht van bezwaar

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, bij de uitoefening van overheidsbevoegdheden die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn toegekend of om een legitiem belang van de verantwoordelijke voor de verwerking na te streven, hebben Gebruikers het recht bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die verband houden met hun bijzondere situatie.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct marketing, zij zich zonder opgave van redenen tegen deze verwerking kunnen verzetten. Om na te gaan of de verantwoordelijke voor de verwerking gegevens verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, kunnen de gebruikers de respectieve hoofdstukken van dit document raadplegen.
Hoe uw rechten uitoefenen

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kan de Gebruiker een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document zijn vermeld. De verzoeken worden gratis ingediend en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door de Eigenaar behandeld.


Meer informatie over de behandeling
Verdediging in de rechtbank

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar in rechte of in de voorbereidende stadia tot de eventuele vaststelling daarvan worden gebruikt ter verdediging tegen misbruik bij het gebruik van deze Applicatie of aanverwante Diensten door de Gebruiker.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op last van de overheid verplicht kan zijn de Gegevens openbaar te maken.
Specifieke informatie

Op uw verzoek kan deze Applicatie u, naast de informatie in dit privacybeleid, aanvullende en contextuele informatie verstrekken met betrekking tot specifieke Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.
Systeemlogboek en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en door haar gebruikte diensten van derden systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden die interacties registreren en ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.
Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens.
Antwoord op "Do Not Track"-verzoeken

Deze Applicatie ondersteunt geen "Do Not Track" verzoeken.
Om na te gaan of diensten van derden die u gebruikt deze ondersteunen, kunt u hun privacybeleid raadplegen.
Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in dit privacybeleid aan te brengen door Gebruikers op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Applicatie te informeren en, indien technisch en wettelijk mogelijk, door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via een van de contactgegevens waarover de Gegevensbeheerder beschikt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op behandelingen waarvan de rechtsgrondslag de toestemming is, zal de Eigenaar zo nodig opnieuw de toestemming van de Gebruiker inwinnen.

Snelle levering

Opgespoorde pakketten

Internationale verzending

100% uit Zwitserland

100% Veilig afrekenen

PayPal / MasterCard / Visa