Språk

Retningslinjer for personvern

Personvernerklæring for swissfood.store

Våre personvernregler og retningslinjer er i samsvar med en av de mest restriktive sveitsiske forskriftene i verden når det gjelder sikkerhet og behandling av personopplysninger. Serveren til nettstedet vårt befinner seg i Sveits, i likhet med alle brukerdata.

Vi bruker datakrypteringsteknologi gjennom hele bruken av plattformen vår.

For å få informasjon om personopplysningene dine som samles inn, formålene og hvem opplysningene deles med, kan du kontakte eieren.


Behandlingsansvarlig

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Sveits (CH)

Eierens e-postadresse: info[at]swissfood.store


Typer data som samles inn

Eieren gir ikke en liste over typer personopplysninger som samles inn.

Fullstendige opplysninger om hver type data som samles inn, er gitt i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller gjennom spesifikke informasjonstekster som vises før datainnsamlingen.
Personopplysninger kan oppgis fritt av brukeren eller, når det gjelder bruksdata, samles inn automatisk under bruk av denne applikasjonen.
Med mindre annet er spesifisert, er alle opplysninger som kreves av denne applikasjonen obligatoriske. Hvis du nekter å oppgi dem, kan det være umulig for denne applikasjonen å levere tjenesten. I tilfeller der denne applikasjonen angir visse data som valgfrie, står brukerne fritt til å avstå fra å kommunisere slike data, uten at det påvirker tilgjengeligheten av tjenesten eller driften av den.
Hvis brukerne er i tvil om hvilke opplysninger som er obligatoriske, oppfordres de til å kontakte den behandlingsansvarlige.
All bruk av informasjonskapsler - eller andre sporingsverktøy - av denne applikasjonen eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne applikasjonen, med mindre annet er spesifisert, er ment å levere tjenesten som brukeren har bedt om, i tillegg til de ytterligere formålene som er beskrevet i dette dokumentet og i retningslinjene for informasjonskapsler, hvis tilgjengelig.

Brukeren påtar seg ansvaret for personopplysningene til tredjeparter som innhentes, publiseres eller deles gjennom denne applikasjonen, og garanterer at han eller hun har rett til å kommunisere eller spre dem, og fritar eieren for ethvert ansvar overfor tredjeparter.


Metoder og sted for behandling av innsamlede data
Behandlingsmodaliteter

Den behandlingsansvarlige vedtar egnede sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, utlevering, endring eller ødeleggelse av personopplysninger.
Behandlingen utføres ved hjelp av datastyrte og/eller telematiske verktøy, med organisatoriske metoder og logikker som er strengt knyttet til de angitte formålene. I tillegg til den behandlingsansvarlige kan i noen tilfeller andre personer som er involvert i organiseringen av denne applikasjonen (administrative, kommersielle, markedsføringsmessige, juridiske, systemadministratorer) eller eksterne personer (som tredjeparts leverandører av tekniske tjenester, postkurerer, vertsleverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) også ha tilgang til dataene, om nødvendig utnevnt som databehandlere av den behandlingsansvarlige. Den oppdaterte listen over databehandlere kan alltid fås ved henvendelse til den behandlingsansvarlige.
Rettslig grunnlag for behandlingen

Eieren behandler personopplysninger knyttet til brukeren hvis en av følgende betingelser er oppfylt:

brukeren har gitt samtykke til ett eller flere spesifikke formål; Merk: i noen jurisdiksjoner kan den behandlingsansvarlige ha tillatelse til å behandle personopplysninger uten brukerens samtykke eller et annet av de rettsgrunnlagene som er angitt nedenfor, inntil brukeren motsetter seg ("opt-out") slik behandling. Dette gjelder imidlertid ikke hvis behandlingen av personopplysninger er underlagt europeisk lovgivning om beskyttelse av personopplysninger;
behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en kontrakt med brukeren og/eller gjennomføringen av tiltak før kontraktsinngåelse;
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige er underlagt;
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt;
behandlingen er nødvendig for å forfølge den behandlingsansvarliges eller tredjeparters berettigede interesser.

Det er imidlertid alltid mulig å be den behandlingsansvarlige om å klargjøre det konkrete rettslige grunnlaget for hver behandling, og særlig å spesifisere om behandlingen er basert på lov, fastsatt i en kontrakt eller nødvendig for å inngå en kontrakt.
Sted

Opplysningene behandles på hovedkontoret til den behandlingsansvarlige og på ethvert annet sted der partene som er involvert i behandlingen befinner seg. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt den behandlingsansvarlige.
Brukerens personopplysninger kan overføres til et annet land enn der brukeren befinner seg. For ytterligere informasjon om hvor behandlingen finner sted, kan brukeren se avsnittet om detaljer om behandling av personopplysninger.

Brukeren har rett til å få informasjon om det rettslige grunnlaget for overføring av opplysninger utenfor Den europeiske union eller til en internasjonal organisasjon i henhold til folkeretten eller som er opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, samt om sikkerhetstiltakene som er truffet av den behandlingsansvarlige for å beskytte opplysningene.

Brukeren kan kontrollere om en av overføringene beskrevet ovenfor finner sted ved å undersøke delen av dette dokumentet som gjelder detaljene i behandlingen av personopplysninger, eller be om informasjon fra den behandlingsansvarlige ved å kontakte ham/henne på kontaktinformasjonen gitt innledningsvis.
Oppbevaringsperiode

Opplysningene behandles og lagres så lenge det er nødvendig for de formålene de ble samlet inn for.

Derfor

Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til gjennomføringen av en kontrakt mellom den behandlingsansvarlige og brukeren, vil bli oppbevart til gjennomføringen av en slik kontrakt er fullført.
Personopplysninger som samles inn for formål knyttet til den behandlingsansvarliges legitime interesse, vil bli oppbevart til denne interessen er oppfylt. Brukeren kan få ytterligere informasjon om den berettigede interessen som forfølges av eieren i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren.

Når behandlingen er basert på brukerens samtykke, kan den behandlingsansvarlige oppbevare personopplysningene i en lengre periode inntil samtykket trekkes tilbake. Videre kan den behandlingsansvarlige være forpliktet til å oppbevare personopplysninger i en lengre periode i samsvar med en rettslig forpliktelse eller etter pålegg fra en myndighet.

Ved utløpet av oppbevaringsperioden slettes personopplysningene. Ved utløpet av denne perioden kan retten til innsyn, sletting, retting og dataportabilitet ikke lenger utøves.


Brukerrettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter med henvisning til opplysningene som behandles av den behandlingsansvarlige.

Brukeren har særlig rett til å gjøre følgende:

tilbakekalle samtykket når som helst. Brukeren kan tilbakekalle tidligere gitt samtykke til behandling av personopplysningene.
motsette seg behandlingen av hans/hennes opplysninger. Brukeren kan motsette seg behandling av sine opplysninger når dette gjøres på et annet rettslig grunnlag enn samtykke. Nærmere opplysninger om retten til å protestere er angitt i avsnittet nedenfor.
få tilgang til opplysningene dine. Brukeren har rett til å få informasjon om opplysningene som behandles av den behandlingsansvarlige, om visse aspekter ved behandlingen og til å motta en kopi av opplysningene som behandles.
verifisere og be om korrigering. Brukeren kan kontrollere at opplysningene er korrekte og be om at de oppdateres eller korrigeres.
oppnå begrensning av behandlingen. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren be om at behandlingen av hans/hennes opplysninger begrenses. I dette tilfellet vil den behandlingsansvarlige ikke behandle opplysningene til noe annet formål enn lagring.
få slettet eller fjernet sine personopplysninger. Når visse vilkår er oppfylt, kan brukeren be om at den behandlingsansvarlige sletter personopplysningene hans/hennes.
motta opplysningene dine eller få dem overført til en annen behandlingsansvarlig. Brukeren har rett til å motta sine opplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og lesbart format og, der det er teknisk mulig, til å få dem overført uten hindringer til en annen behandlingsansvarlig. Denne bestemmelsen gjelder når opplysningene behandles ved hjelp av automatiserte verktøy og behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er part i, eller på kontraktsmessige tiltak knyttet til den.
sende inn en klage. Brukeren kan inngi en klage til den kompetente datatilsynsmyndigheten eller ta rettslige skritt.

Nærmere opplysninger om innsigelsesretten

Når personopplysninger behandles i allmennhetens interesse, i utøvelsen av offentlig myndighet som er tillagt den behandlingsansvarlige eller for å forfølge en legitim interesse for den behandlingsansvarlige, har brukerne rett til å motsette seg behandlingen av grunner knyttet til deres spesielle situasjon.

Brukerne gjøres oppmerksom på at dersom opplysningene deres behandles for direkte markedsføringsformål, kan de motsette seg behandlingen uten å oppgi noen grunn. For å finne ut om den behandlingsansvarlige behandler opplysninger for direktemarkedsføringsformål, kan brukerne se de respektive delene av dette dokumentet.
Slik utøver du rettighetene dine

For å utøve brukerens rettigheter kan brukerne sende en forespørsel til kontaktinformasjonen til eieren som er angitt i dette dokumentet. Forespørsler deponeres gratis og behandles av eieren så snart som mulig, i alle fall innen en måned.


Mer informasjon om behandlingen
Forsvar i retten

Brukerens personopplysninger kan brukes av eieren i retten eller i de forberedende stadiene til dens mulige etablering for å forsvare seg mot misbruk i bruken av denne applikasjonen eller relaterte tjenester av brukeren.
Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan være forpliktet til å utlevere dataene etter pålegg fra offentlige myndigheter.
Spesifikk informasjon

På din forespørsel kan denne applikasjonen, i tillegg til informasjonen i denne personvernerklæringen, gi deg ytterligere og kontekstuell informasjon om spesifikke tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger.
Systemlogg og vedlikehold

For drifts- og vedlikeholdsbehov kan denne applikasjonen og eventuelle tredjepartstjenester som brukes av den, samle inn systemlogger, dvs. filer som registrerer interaksjoner og som også kan inneholde personopplysninger, for eksempel brukerens IP-adresse.
Informasjon som ikke finnes i disse retningslinjene

Du kan når som helst be om ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger fra den behandlingsansvarlige ved hjelp av kontaktopplysningene.
Svar på "Ikke spor"-forespørsler

Denne applikasjonen støtter ikke "Ikke spor"-forespørsler.
For å finne ut om eventuelle tredjepartstjenester du bruker, støtter dem, kan du se deres personvernerklæring.
Endringer i denne personvernerklæringen

Den behandlingsansvarlige forbeholder seg retten til når som helst å gjøre endringer i denne personvernerklæringen ved å informere brukerne på denne siden og, hvis mulig, i denne applikasjonen og, hvis det er teknisk og juridisk mulig, ved å sende et varsel til brukerne via en av kontaktopplysningene som den behandlingsansvarlige har. Besøk derfor denne siden regelmessig, og se datoen for den siste endringen som er angitt nederst.

Hvis endringene omfatter behandlinger som har samtykke som rettslig grunnlag, vil eieren om nødvendig innhente brukerens samtykke på nytt.

Rask levering

Spores pakker

Internasjonal skipsfart

100% fra Sveits

100% Sikker utsjekking

PayPal / MasterCard / Visa