Jazyk

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov swissfood.store

Naše zásady a pravidlá ochrany osobných údajov sú v súlade s jedným z najprísnejších švajčiarskych predpisov na svete, pokiaľ ide o bezpečnosť a spracovanie osobných údajov. Server našej webovej stránky sa nachádza vo Švajčiarsku, rovnako ako všetky údaje používateľov.

Počas celého používania našej platformy používame technológiu šifrovania údajov.

Ak chcete získať informácie o zhromaždených osobných údajoch, účeloch a subjektoch, s ktorými sa údaje zdieľajú, obráťte sa na vlastníka.


Správca údajov

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Švajčiarsko (CH)

E-mailová adresa majiteľa: info[at]swissfood.store


Typy zozbieraných údajov

Vlastník neposkytuje zoznam typov zhromažďovaných osobných údajov.

Úplné informácie o každom type zhromažďovaných údajov sú uvedené v osobitných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov alebo v osobitných informačných textoch zobrazených pred zhromažďovaním údajov.
Osobné údaje môže používateľ slobodne poskytnúť alebo v prípade údajov o používaní sa môžu zhromažďovať automaticky počas používania tejto aplikácie.
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje požadované v tejto žiadosti sú povinné. Ak ich odmietnete poskytnúť, môže sa stať, že táto aplikácia nebude môcť poskytovať službu. V prípadoch, keď táto Aplikácia označuje určité Údaje ako nepovinné, môžu Používatelia slobodne upustiť od oznámenia takýchto Údajov bez toho, aby to malo vplyv na dostupnosť Služby alebo jej fungovanie.
Ak majú používatelia akékoľvek pochybnosti o tom, ktoré údaje sú povinné, odporúčame im, aby sa obrátili na správcu údajov.
Akékoľvek používanie súborov cookie - alebo iných nástrojov na sledovanie - touto aplikáciou alebo vlastníkmi služieb tretích strán, ktoré táto aplikácia využíva, ak nie je uvedené inak, je určené na poskytovanie služby požadovanej používateľom, okrem ďalších účelov opísaných v tomto dokumente a v zásadách používania súborov cookie, ak sú k dispozícii.

Používateľ preberá zodpovednosť za osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto aplikácie a zaručuje, že má právo ich oznamovať alebo šíriť, čím zbavuje vlastníka akejkoľvek zodpovednosti voči tretím stranám.


Metódy a miesto spracovania zozbieraných údajov
Spôsoby liečby

Správca údajov prijíma primerané bezpečnostné opatrenia, aby zabránil neoprávnenému prístupu, zverejneniu, zmene alebo zničeniu osobných údajov.
Spracovanie sa vykonáva pomocou počítačových a/alebo telematických nástrojov s organizačnými metódami a logikou prísne súvisiacou s uvedenými účelmi. Okrem správcu údajov môžu mať v niektorých prípadoch prístup k údajom aj iné subjekty zapojené do organizácie tejto aplikácie (administratívni, obchodní, marketingoví, právni, systémoví správcovia) alebo externé subjekty (napríklad externí poskytovatelia technických služieb, poštoví kuriéri, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré správca údajov v prípade potreby vymenuje za spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam Spracovateľov údajov si môžete vždy vyžiadať od Správcu údajov.
Právny základ liečby

Vlastník spracúva osobné údaje týkajúce sa používateľa, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Používateľ udelil súhlas na jeden alebo viacero konkrétnych účelov; Poznámka: v niektorých jurisdikciách môže byť Prevádzkovateľ údajov oprávnený spracúvať Osobné údaje bez súhlasu Používateľa alebo iného z právnych základov uvedených nižšie, kým Používateľ nevznesie námietku ("opt-out") proti takémuto spracúvaniu. To však neplatí, ak sa spracúvanie Osobných údajov riadi európskymi právnymi predpismi o ochrane Osobných údajov;
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s používateľom a/alebo na vykonanie predzmluvných opatrení;
spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa údajov;
spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo na výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi údajov;
spracúvanie je nevyhnutné na realizáciu oprávneného záujmu správcu alebo tretích strán.

Vždy je však možné požiadať prevádzkovateľa údajov, aby objasnil konkrétny právny základ každého spracúvania, a najmä aby uviedol, či je spracúvanie založené na zákone, ustanovené v zmluve alebo nevyhnutné na uzavretie zmluvy.
Miesto

Údaje sa spracúvajú v sídle správcu údajov a na akomkoľvek inom mieste, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. Ďalšie informácie získate od správcu údajov.
Osobné údaje používateľa môžu byť prenesené do inej krajiny, než v ktorej sa používateľ nachádza. Ďalšie informácie o mieste spracovania môže Používateľ nájsť v časti o podrobnostiach spracovania Osobných údajov.

Používateľ má právo získať informácie o právnom základe prenosu údajov mimo Európskej únie alebo medzinárodnej organizácii podľa medzinárodného práva verejného alebo vytvorenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako je napríklad OSN, ako aj o bezpečnostných opatreniach prijatých prevádzkovateľom údajov na ochranu údajov.

Používateľ si môže overiť, či sa uskutočňuje niektorý z vyššie uvedených prenosov, a to tak, že si preštuduje časť tohto dokumentu týkajúcu sa podrobností o spracovaní osobných údajov, alebo si vyžiada informácie od prevádzkovateľa údajov tak, že ho kontaktuje na údajoch uvedených na začiatku.
Obdobie uchovávania

Údaje sa spracúvajú a uchovávajú počas obdobia, ktoré si vyžadujú účely, na ktoré boli zhromaždené.

Preto:

Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s plnením zmluvy medzi správcom údajov a používateľom sa budú uchovávať až do ukončenia plnenia takejto zmluvy.
Osobné údaje zhromaždené na účely súvisiace s oprávneným záujmom správcu údajov sa budú uchovávať, kým sa tento záujem nenaplní. Používateľ môže získať ďalšie informácie o oprávnenom záujme, ktorý sleduje Vlastník, v príslušných častiach tohto dokumentu alebo kontaktovaním Vlastníka.

Ak je spracúvanie založené na súhlase používateľa, správca údajov môže uchovávať osobné údaje dlhšie obdobie, kým sa takýto súhlas neodvolá. Okrem toho môže byť Prevádzkovateľ údajov povinný uchovávať Osobné údaje dlhšie obdobie v súlade so zákonnou povinnosťou alebo na základe príkazu orgánu.

Na konci obdobia uchovávania budú osobné údaje vymazané. Preto na konci tohto obdobia už nie je možné uplatniť právo na prístup, vymazanie, opravu a prenosnosť údajov.


Práva používateľa

Používatelia môžu vykonávať určité práva v súvislosti s údajmi, ktoré spracúva správca údajov.

Používateľ má právo najmä na:

kedykoľvek odvolať súhlas. Používateľ môže odvolať súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktorý predtým vyjadril.
namietať proti spracovaniu svojich údajov. Používateľ môže namietať proti spracovaniu svojich údajov, ak sa vykonáva na inom právnom základe ako na základe súhlasu. Ďalšie podrobnosti o práve namietať sú uvedené v nasledujúcej časti.
prístup k vašim údajom. Používateľ má právo získať informácie o údajoch spracúvaných správcom údajov, o určitých aspektoch spracúvania a získať kópiu spracúvaných údajov.
overiť a požiadať o opravu. Používateľ môže overiť správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
získať obmedzenie liečby. Ak sú splnené určité podmienky, používateľ môže požiadať o obmedzenie spracovania svojich údajov. V takomto prípade nebude Prevádzkovateľ spracúvať Údaje na iný účel ako na ich uchovávanie.
dosiahnuť vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov. Ak sú splnené určité podmienky, používateľ môže požiadať správcu údajov o vymazanie svojich údajov.
získať vaše údaje alebo ich preniesť inému správcovi údajov. Používateľ má právo na získanie svojich údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, na ich bezproblémový prenos k inému správcovi údajov. Toto ustanovenie sa uplatňuje, ak sa Údaje spracúvajú automatizovanými nástrojmi a spracúvanie je založené na súhlase Používateľa, na zmluve, ktorej je Používateľ zmluvnou stranou, alebo na zmluvných opatreniach s ňou súvisiacich.
podať sťažnosť. Používateľ môže podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov alebo podať žalobu na súd.

Podrobnosti o práve na námietku

Ak sa osobné údaje spracúvajú vo verejnom záujme, pri výkone verejných právomocí zverených prevádzkovateľovi údajov alebo na dosiahnutie oprávneného záujmu prevádzkovateľa údajov, používatelia majú právo namietať proti spracovaniu z dôvodov súvisiacich s ich konkrétnou situáciou.

Používateľom pripomíname, že ak sa ich údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžu proti spracovaniu namietať bez uvedenia dôvodu. Ak chcú používatelia zistiť, či správca údajov spracúva údaje na účely priameho marketingu, môžu sa obrátiť na príslušné časti tohto dokumentu.
Ako uplatniť svoje práva

Na uplatnenie práv používateľa môžu používatelia zaslať žiadosť na kontaktné údaje vlastníka uvedené v tomto dokumente. Žiadosti sa ukladajú bezplatne a Vlastník ich spracuje čo najskôr, v každom prípade do jedného mesiaca.


Viac informácií o liečbe
Obhajoba na súde

Osobné údaje Používateľa môže Vlastník použiť na súde alebo v prípravných fázach jeho prípadného zriadenia na obranu proti zneužitiu pri používaní tejto Aplikácie alebo súvisiacich Služieb Používateľom.
Používateľ vyhlasuje, že si je vedomý, že vlastník môže byť povinný zverejniť údaje na základe príkazu orgánov verejnej moci.
Konkrétne informácie

Na vašu žiadosť vám táto aplikácia môže okrem informácií uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov poskytnúť aj ďalšie a súvisiace informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania osobných údajov.
Systémový protokol a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto aplikácia a všetky služby tretích strán, ktoré využíva, zhromažďovať systémové protokoly, t. j. súbory, ktoré zaznamenávajú interakcie a môžu obsahovať aj osobné údaje, napríklad IP adresu používateľa.
Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto zásadách

Ďalšie informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať od správcu údajov prostredníctvom kontaktných údajov.
Reakcia na žiadosti "Nesledovať"

Táto aplikácia nepodporuje požiadavky "Nesledovať".
Ak chcete zistiť, či služby tretích strán, ktoré používate, podporujú, pozrite si ich zásady ochrany osobných údajov.
Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Správca údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v týchto zásadách ochrany osobných údajov, a to tak, že o tom bude informovať používateľov na tejto stránke a, ak to bude možné, aj v tejto aplikácii, a ak to bude technicky a právne možné, tak aj zaslaním oznámenia používateľom prostredníctvom jedného z kontaktných údajov, ktoré má správca údajov k dispozícii. Preto si túto stránku pravidelne prezerajte s odkazom na dátum poslednej úpravy uvedený v jej dolnej časti.

Ak sa zmeny týkajú spracovaní, ktorých právnym základom je súhlas, vlastník v prípade potreby opäť získa súhlas používateľa.

Rýchle dodanie

Sledované balíky

Medzinárodná preprava

100% od Switzerland

100% Bezpečná registrácia

PayPal / MasterCard / Visa