Język

Polityka prywatności

Polityka prywatności swissfood.store

Nasza Polityka Prywatności i Zasady są zgodne z jednym z najbardziej restrykcyjnych na świecie przepisów szwajcarskich w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Serwer naszej strony internetowej znajduje się w Szwajcarii, podobnie jak wszystkie dane użytkowników.

Podczas całego korzystania z naszej platformy stosujemy technologię szyfrowania danych.

W celu uzyskania informacji o gromadzonych danych osobowych, celach i podmiotach, którym dane są udostępniane, prosimy o kontakt z Właścicielem.


Administrator danych

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Szwajcaria (CH)

Adres e-mail właściciela: info[at]swissfood.store


Rodzaje gromadzonych danych

Właściciel nie podaje listy rodzajów zbieranych Danych Osobowych.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju zbieranych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub poprzez konkretne teksty informacyjne wyświetlane przed zbieraniem danych.
Dane osobowe mogą być dobrowolnie podane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowych, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe. Jeśli Użytkownik odmówi ich podania, świadczenie Usługi przez tę Aplikację może być niemożliwe. W przypadkach, w których niniejsza Aplikacja wskazuje pewne Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą swobodnie powstrzymać się od przekazywania takich Danych, bez wpływu na dostępność Usługi lub jej działanie.
W przypadku wątpliwości Użytkowników co do tego, które Dane są obowiązkowe, zachęca się ich do kontaktu z Administratorem Danych.
Wszelkie wykorzystanie Cookies - lub innych narzędzi śledzących - przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług osób trzecich wykorzystywanych przez niniejszą Aplikację, o ile nie określono inaczej, ma na celu dostarczenie Usługi żądanej przez Użytkownika, oprócz dalszych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do ich przekazania lub rozpowszechnienia, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich.


Metody i miejsce przetwarzania zgromadzonych Danych
Sposoby leczenia

Administrator Danych przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, z zastosowaniem metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach dostęp do Danych mogą mieć również inne podmioty zaangażowane w organizację niniejszej Aplikacji (podmioty administracyjne, handlowe, marketingowe, prawne, administratorzy systemów) lub podmioty zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczone w razie potrzeby przez Administratora Danych jako Przetwórcy Danych. Aktualną listę Przetwórców Danych można zawsze uzyskać od Administratora Danych.
Podstawa prawna leczenia

Właściciel przetwarza Dane osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów; Uwaga: w niektórych jurysdykcjach Administrator Danych może być upoważniony do przetwarzania Danych Osobowych bez zgody Użytkownika lub innej z podstaw prawnych określonych poniżej, do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu ("opt-out") wobec takiego przetwarzania. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy przetwarzanie Danych Osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie Danych Osobowych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub wykonania środków przedumownych;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator Danych;
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej przysługującej Administratorowi Danych;
przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.

Zawsze jednak można poprosić Administratora Danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest oparte na prawie, przewidziane w umowie lub konieczne do zawarcia umowy.
Miejsce

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony biorące udział w przetwarzaniu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z Administratorem Danych.
Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane do kraju innego niż ten, w którym znajduje się Użytkownik. Aby uzyskać więcej informacji na temat miejsca przetwarzania, Użytkownik może zapoznać się z sekcją dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o podstawie prawnej przekazania Danych poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej prawa międzynarodowego publicznego lub tworzonej przez dwa lub więcej państw, takiej jak ONZ, a także o środkach bezpieczeństwa zastosowanych przez Administratora Danych w celu ochrony Danych.

Użytkownik może sprawdzić, czy ma miejsce jeden z opisanych powyżej transferów, analizując część niniejszego dokumentu dotyczącą szczegółów przetwarzania Danych Osobowych lub zażądać informacji od Administratora Danych, kontaktując się z nim na podane na początku dane.
Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany przez cele, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

Dane osobowe zbierane w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy Administratorem Danych a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji takiej umowy.
Dane osobowe zebrane dla celów związanych z uzasadnionym interesem Administratora Danych będą przechowywane do czasu zaspokojenia takiego interesu. Użytkownik może uzyskać dalsze informacje na temat uzasadnionego interesu realizowanego przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub poprzez kontakt z Właścicielem.

Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy okres czasu, aż do odwołania takiej zgody. Ponadto Administrator Danych może być zobowiązany do przechowywania Danych Osobowych przez dłuższy okres w związku z obowiązkiem prawnym lub nakazem organu.

Po zakończeniu okresu przechowywania Dane osobowe zostaną usunięte. W związku z tym po upływie tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, usunięcia, sprostowania i przenoszenia Danych.


Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą wykonywać określone prawa w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych.

W szczególności Użytkownik ma prawo do:

cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Użytkownik może odwołać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
sprzeciwić się przetwarzaniu jego Danych. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych, gdy odbywa się to na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu zostały wskazane w poniższej sekcji.
dostęp do swoich Danych. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzanych przez Administratora Danych, o niektórych aspektach przetwarzania oraz do otrzymania kopii przetwarzanych Danych.
sprawdzić i zażądać korekty. Użytkownik może sprawdzić poprawność swoich Danych oraz zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.
uzyskać ograniczenie przetwarzania. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Administrator Danych nie będzie przetwarzał Danych w innym celu niż ich przechowywanie.
uzyskać skasowanie lub usunięcie swoich Danych osobowych. Po spełnieniu określonych warunków, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich Danych przez Administratora Danych.
otrzymać swoje Dane lub zlecić ich przekazanie innemu Administratorowi Danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje Dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie oraz, o ile jest to technicznie możliwe, uzyskać ich przekazanie bez przeszkód innemu Administratorowi Danych. Postanowienie to ma zastosowanie, gdy Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, na podstawie umowy, której stroną jest Użytkownik lub na podstawie środków umownych z nią związanych.
złożyć skargę. Użytkownik może złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych lub podjąć działania prawne.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwu

Gdy Dane Osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania uprawnień publicznych przysługujących Administratorowi Danych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Użytkownicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją.

Użytkownikom przypomina się, że w przypadku przetwarzania ich Danych dla celów marketingu bezpośredniego, mogą oni sprzeciwić się przetwarzaniu bez podawania przyczyn. Aby dowiedzieć się, czy Administrator Danych przetwarza dane dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.
Jak korzystać ze swoich praw

W celu realizacji praw Użytkownika, Użytkownicy mogą kierować żądania na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Wnioski są składane bezpłatnie i rozpatrywane przez Właściciela w możliwie najkrótszym czasie, w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca.


Więcej informacji o leczeniu
Obrona w sądzie

Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystane przez Właściciela w sądzie lub na etapie przygotowawczym do jego ewentualnego założenia w celu obrony przed nadużyciami w korzystaniu z tej Aplikacji lub powiązanych Usług przez Użytkownika.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, iż Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia Danych na polecenie organów władzy publicznej.
Informacje szczegółowe

Na życzenie użytkownika, oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, Aplikacja może dostarczyć dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących konkretnych Usług lub gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych.
Dziennik systemowy i konserwacja

Dla potrzeb operacyjnych i konserwacyjnych ta Aplikacja i wszelkie usługi osób trzecich, z których korzysta, mogą gromadzić logi systemowe, czyli pliki rejestrujące interakcje, które mogą również zawierać Dane Osobowe, takie jak adres IP Użytkownika.
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce

O dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Danych Osobowych można w każdej chwili zwrócić się do Administratora Danych, korzystając z danych kontaktowych.
Odpowiedź na wnioski "Do Not Track"

Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby dowiedzieć się, czy jakiekolwiek usługi osób trzecich, z których korzystasz, wspierają je, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.
Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie, informując o tym Użytkowników na tej stronie oraz, jeśli to możliwe, w tej Aplikacji, a także, jeśli jest to technicznie i prawnie możliwe, wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem jednego z danych kontaktowych będących w posiadaniu Administratora danych. W związku z tym prosimy o regularne przeglądanie tej strony, powołując się na datę ostatniej modyfikacji wskazaną na dole.

Jeśli zmiany dotyczą zabiegów, których podstawą prawną jest zgoda, Właściciel ponownie zbierze zgodę Użytkownika, jeśli będzie to konieczne.

Szybka dostawa

Działki śledzone

Wysyłka międzynarodowa

100% z Szwajcarii

100% Bezpieczna kasa

PayPal / MasterCard / Visa