Nyelv

Adatvédelmi irányelvek

A swissfood.store adatvédelmi irányelvei

Adatvédelmi szabályzatunk és irányelvünk megfelel a világ egyik legszigorúbb svájci szabályozásának a személyes adatok biztonsága és feldolgozása tekintetében. Weboldalunk szervere Svájcban található, ahogyan a felhasználói adatok is.

Platformunk teljes használata során adattitkosítási technológiát alkalmazunk.

Ha tájékoztatást szeretne kapni az Ön által gyűjtött személyes adatokról, azokról a célokról és azokról az alanyokról, akikkel az adatokat megosztják, kérjük, lépjen kapcsolatba a Tulajdonossal.


Adatkezelő

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Svájc (CH)

A tulajdonos e-mail címe: info[at]swissfood.store


Az összegyűjtött adatok típusai

A Tulajdonos nem ad listát a gyűjtött személyes adatok típusairól.

A gyűjtött adatok minden egyes típusára vonatkozó részletes információk a jelen adatvédelmi szabályzat erre a célra szolgáló szakaszaiban vagy az adatgyűjtés előtt megjelenő külön tájékoztató szövegekben találhatók.
A személyes adatokat a Felhasználó szabadon megadhatja, vagy a Használati adatok esetében az Alkalmazás használata során automatikusan gyűjtött személyes adatokat.
Eltérő rendelkezés hiányában a jelen kérelemben előírt valamennyi adat kötelező. Ha Ön megtagadja az adatok megadását, előfordulhat, hogy az Alkalmazás nem tudja biztosítani a Szolgáltatást. Azokban az esetekben, amikor ez az Alkalmazás bizonyos adatokat opcionálisnak jelöl meg, a Felhasználók szabadon tartózkodhatnak az ilyen adatok közlésétől, anélkül, hogy ez befolyásolná a Szolgáltatás elérhetőségét vagy működését.
Amennyiben a Felhasználóknak kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy mely adatok kötelezőek, kérjük, forduljanak az Adatkezelőhöz.
A Cookie-k - vagy más nyomkövető eszközök - használata az Alkalmazás vagy az Alkalmazás által használt harmadik fél szolgáltatások tulajdonosai által - eltérő rendelkezés hiányában - a Felhasználó által kért szolgáltatás nyújtására szolgál, a jelen dokumentumban és a Cookie-szabályzatban (ha van ilyen) leírt további célokon túlmenően.

A Felhasználó felelősséget vállal a harmadik személyek ezen az Alkalmazáson keresztül megszerzett, közzétett vagy megosztott Személyes adataiért, és garantálja, hogy jogosult azok közlésére vagy terjesztésére, felmentve a Tulajdonost a harmadik személyekkel szembeni felelősség alól.


Az összegyűjtött adatok feldolgozásának módszerei és helye
Kezelési módok

Az Adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket hoz a Személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, módosítás vagy megsemmisítés megakadályozása érdekében.
A feldolgozás számítógépes és/vagy telematikai eszközökkel történik, a megadott célokhoz szigorúan kapcsolódó szervezési módszerekkel és logikával. Az Adatkezelőn kívül bizonyos esetekben az Alkalmazás szervezésében részt vevő egyéb alanyok (adminisztratív, kereskedelmi, marketing, jogi, rendszergazdák) vagy külső alanyok (például harmadik fél technikai szolgáltatók, postai futárok, tárhelyszolgáltatók, informatikai cégek, kommunikációs ügynökségek) is hozzáférhetnek az adatokhoz, akiket szükség esetén az Adatkezelő adatfeldolgozóként jelöl ki. Az Adatfeldolgozók naprakész listája bármikor kérhető az Adatkezelőtől.
A kezelés jogalapja

A Tulajdonos akkor kezeli a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a Felhasználó egy vagy több konkrét célra adott hozzájárulást; Megjegyzés: egyes joghatóságokban az Adatkezelő jogosult lehet a Felhasználó hozzájárulása vagy az alábbiakban meghatározott jogalapok valamelyike nélkül is feldolgozni a személyes adatokat, amíg a Felhasználó nem tiltakozik ("opt-out") az ilyen feldolgozás ellen. Ez azonban nem vonatkozik arra az esetre, ha a személyes adatok feldolgozására a személyes adatok védelmére vonatkozó európai jogszabályok vonatkoznak;
az adatkezelés a Felhasználóval kötött szerződés teljesítéséhez és/vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges;
az adatkezelés olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amely az Adatkezelőt terheli;
az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges;
az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik felek jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Ugyanakkor mindig lehetőség van arra, hogy az Adatkezelőtől kérje az egyes adatkezelések konkrét jogalapjának tisztázását, és különösen azt, hogy az adatkezelés jogszabályon alapul-e, szerződésen alapul-e, vagy szerződés megkötéséhez szükséges-e.
Helyszín

Az adatok kezelése az Adatkezelő székhelyén és bármely más olyan helyen történik, ahol az adatkezelésben részt vevő felek tartózkodnak. További információért forduljon az Adatkezelőhöz.
A Felhasználó személyes adatai a Felhasználó tartózkodási helyétől eltérő országba továbbíthatók. A feldolgozás helyére vonatkozó további információkért a Felhasználó a Személyes adatok feldolgozásának részleteiről szóló részben tájékozódhat.

A Felhasználónak joga van tájékoztatást kapni az adatok Európai Unión kívüli, illetve nemzetközi közjogi vagy két vagy több ország által alkotott nemzetközi szervezetnek, például az ENSZ-nek történő továbbításának jogalapjáról, valamint az Adatkezelő által az adatok védelme érdekében hozott biztonsági intézkedésekről.

A Felhasználó ellenőrizheti, hogy a fentiekben leírt adattovábbítások valamelyike megtörtént-e, ha megvizsgálja a jelen dokumentumnak a személyes adatok feldolgozásának részleteire vonatkozó részét, vagy tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, ha kapcsolatba lép vele az elején megadott elérhetőségeken.
Megőrzési időszak

Az adatok feldolgozása és tárolása a gyűjtésük céljainak megfelelő ideig történik.

Ezért:

Az Adatkezelő és a Felhasználó közötti szerződés teljesítéséhez kapcsolódó célból gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítéséig megőrzi.
Az Adatkezelő jogos érdekéhez kapcsolódó célokból gyűjtött személyes adatokat az Adatkezelő addig őrzi meg, amíg az érdeke nem teljesül. A Felhasználó további információkat kaphat a Tulajdonos által követett jogos érdekről a jelen dokumentum vonatkozó részeiben vagy a Tulajdonossal való kapcsolatfelvétel útján.

Ha az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul, az Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig hosszabb ideig megőrizheti. Ezen túlmenően az Adatkezelő jogi kötelezettség vagy hatósági utasítás alapján hosszabb ideig is köteles lehet a Személyes adatokat megőrizni.

A megőrzési időszak végén a személyes adatokat töröljük. Ezért ezen időszak végén az adatokhoz való hozzáférés, törlés, helyesbítés és hordozhatóság joga már nem gyakorolható.


Felhasználói jogok

A felhasználók az Adatkezelő által kezelt adatokkal kapcsolatban bizonyos jogokat gyakorolhatnak.

A Felhasználónak joga van különösen a következőkhöz:

bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A Felhasználó visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához korábban adott hozzájárulását.
tiltakozhat az adatai feldolgozása ellen. A Felhasználó tiltakozhat adatai feldolgozása ellen, ha az a hozzájáruláson kívüli jogalapon történik. A tiltakozási joggal kapcsolatos további részletek az alábbi szakaszban találhatók.
hozzáférhet az Ön adataihoz. A Felhasználó jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az Adatkezelő által kezelt adatokról, a feldolgozás egyes szempontjairól, és másolatot kapjon a feldolgozott adatokról.
ellenőrizze és kérje a korrekciót. A Felhasználó ellenőrizheti adatai helyességét, és kérheti azok frissítését vagy helyesbítését.
a kezelés korlátozásának elérése. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a Felhasználó kérheti adatai feldolgozásának korlátozását. Ebben az esetben az Adatkezelő nem kezeli az adatokat más célból, mint azok tárolása.
kérheti személyes adatainak törlését vagy eltávolítását. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a Felhasználó kérheti adatainak törlését az Adatkezelőtől.
megkapja az Ön adatait, vagy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. A Felhasználó jogosult arra, hogy adatait tagolt, általánosan használt és olvasható formátumban megkapja, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, jogosult arra, hogy azokat akadályoztatás nélkül egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatokat automatizált eszközökkel dolgozzák fel, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásán, olyan szerződésen alapul, amelynek a Felhasználó a szerződő fele, vagy ahhoz kapcsolódó szerződéses intézkedéseken.
panaszt tenni. A Felhasználó panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, vagy jogi lépéseket tehet.

A kifogásolási jog részletei

Ha a személyes adatok kezelése közérdekből, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során vagy az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése érdekében történik, a Felhasználóknak jogukban áll tiltakozni az adatkezelés ellen a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy amennyiben adataik feldolgozása közvetlen marketing célokra történik, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Annak megállapításához, hogy az Adatkezelő kezel-e adatokat közvetlen üzletszerzés céljából, a Felhasználók a jelen dokumentum megfelelő szakaszaiban tájékozódhatnak.
Hogyan gyakorolhatja jogait

A Felhasználó jogainak gyakorlása érdekében a Felhasználó a jelen dokumentumban feltüntetett, a Tulajdonos által megadott elérhetőségekre küldheti meg kérelmét. A kérelmeket a Tulajdonos ingyenesen letétbe helyezi és a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül feldolgozza.


További információ a kezelésről
Védelem a bíróságon

A Felhasználó személyes adatait a Tulajdonos felhasználhatja a bíróság előtt vagy az esetleges létrehozásának előkészítő szakaszában a Felhasználó által az Alkalmazás vagy a kapcsolódó szolgáltatások használata során elkövetett visszaélésekkel szembeni védelem érdekében.
A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a Tulajdonos hatósági utasításra kötelezhető az adatok nyilvánosságra hozatalára.
Különleges információk

Az Ön kérésére az Alkalmazás a jelen adatvédelmi szabályzatban foglalt információkon túlmenően további és összefüggő információkat nyújthat Önnek az egyes Szolgáltatásokkal, illetve a Személyes adatok gyűjtésével és feldolgozásával kapcsolatban.
Rendszer napló és karbantartás

Az Alkalmazás és az általa használt harmadik féltől származó szolgáltatások üzemeltetési és karbantartási célból rendszernaplókat, azaz interakciókat rögzítő fájlokat gyűjthetnek, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak, például a Felhasználó IP-címét.
A jelen szabályzatban nem szereplő információk

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információk bármikor kérhetők az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségeken.
Válasz a "Do Not Track" kérésekre

Ez az Alkalmazás nem támogatja a "Ne kövessenek" kéréseket.
Ha szeretné megtudni, hogy az Ön által használt harmadik féltől származó szolgáltatások támogatják-e ezeket, kérjük, tekintse meg azok adatvédelmi irányelveit.
Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot bármikor módosítsa, és erről a Felhasználókat ezen az oldalon és - amennyiben lehetséges - az Alkalmazáson keresztül tájékoztatja, valamint - amennyiben ez technikailag és jogilag lehetséges - az Adatkezelő birtokában lévő elérhetőségek valamelyikén keresztül értesítést küld a Felhasználóknak. Ezért kérjük, rendszeresen tekintse meg ezt az oldalt, hivatkozva az alján feltüntetett utolsó módosítás dátumára.

Ha a változások olyan kezeléseket érintenek, amelyek jogalapja a hozzájárulás, a Tulajdonos szükség esetén ismét begyűjti a Felhasználó hozzájárulását.

Gyors szállítás

Nyomozott csomagok

Nemzetközi szállítás

100% Svájcból

100% Biztonságos fizetés

PayPal / MasterCard / Visa