Jazyk


Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů swissfood.store

Naše zásady a pravidla ochrany osobních údajů jsou v souladu s jedním z nejpřísnějších švýcarských předpisů na světě, pokud jde o zabezpečení a zpracování osobních údajů. Server našich webových stránek se nachází ve Švýcarsku, stejně jako všechny údaje uživatelů.

Po celou dobu používání naší platformy používáme technologii šifrování dat.

Chcete-li získat informace o shromážděných osobních údajích, účelech a subjektech, s nimiž jsou údaje sdíleny, obraťte se na vlastníka.


Správce údajů

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Švýcarsko (CH)

E-mailová adresa majitele: info[at]swissfood.store


Typy shromažďovaných údajů

Vlastník neposkytuje seznam typů shromažďovaných osobních údajů.

Úplné informace o každém typu shromažďovaných údajů jsou uvedeny ve zvláštních oddílech těchto zásad ochrany osobních údajů nebo ve zvláštních informačních textech zobrazených před shromažďováním údajů.
Osobní údaje mohou být poskytnuty uživatelem dobrovolně nebo v případě údajů o používání shromážděny automaticky během používání této aplikace.
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje požadované touto žádostí povinné. Pokud je odmítnete poskytnout, může se stát, že tato Aplikace nebude moci Službu poskytovat. V případech, kdy tato Aplikace označuje určité Údaje jako nepovinné, mohou Uživatelé od sdělení těchto Údajů upustit, aniž by to mělo vliv na dostupnost Služby nebo její fungování.
Pokud mají uživatelé pochybnosti o tom, které údaje jsou povinné, doporučujeme jim, aby se obrátili na správce údajů.
Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - touto aplikací nebo vlastníky služeb třetích stran, které tato aplikace využívá, pokud není uvedeno jinak, je určeno k poskytování služby požadované uživatelem, kromě dalších účelů popsaných v tomto dokumentu a v zásadách používání souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatel přebírá odpovědnost za osobní údaje třetích osob získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím této aplikace a zaručuje, že má právo je sdělovat nebo šířit, čímž zbavuje vlastníka jakékoli odpovědnosti vůči třetím osobám.


Způsoby a místo zpracování shromážděných údajů
Způsoby léčby

Správce údajů přijímá vhodná bezpečnostní opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich zveřejnění, úpravě nebo zničení.
Zpracování se provádí pomocí počítačových a/nebo telematických nástrojů s organizačními metodami a logikou přísně souvisejícími s uvedenými účely. Kromě Správce údajů mohou mít v některých případech přístup k údajům také další subjekty zapojené do organizace této Aplikace (administrativní, obchodní, marketingové, právní, správci systému) nebo externí subjekty (např. externí poskytovatelé technických služeb, poštovní kurýři, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které Správce údajů v případě potřeby jmenuje jako zpracovatele údajů. Aktualizovaný seznam Zpracovatelů údajů si lze vždy vyžádat u Správce údajů.
Právní základ zpracování

Vlastník zpracovává osobní údaje týkající se uživatele, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

uživatel udělil souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů; Poznámka: v některých jurisdikcích může být správce údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje bez souhlasu uživatele nebo jiného právního základu uvedeného níže, dokud uživatel nevznese námitku ("opt-out") proti takovému zpracování. To však neplatí, pokud se zpracování Osobních údajů řídí evropskými právními předpisy o ochraně Osobních údajů;
zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy;
zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo pro výkon veřejné moci svěřené správci údajů;
zpracování je nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu správce nebo třetích stran.

Vždy je však možné požádat správce údajů o objasnění konkrétního právního základu každého zpracování a zejména o upřesnění, zda je zpracování založeno na zákoně, stanoveno ve smlouvě nebo je nezbytné k uzavření smlouvy.
Místo

Údaje jsou zpracovávány v sídle správce údajů a na jakémkoli jiném místě, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Pro další informace se obraťte na Správce údajů.
Osobní údaje uživatele mohou být předány do jiné země, než ve které se uživatel nachází. Další informace o místě zpracování může Uživatel najít v části věnované podrobnostem o zpracování Osobních údajů.

Uživatel má právo získat informace o právním základu pro předávání údajů mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci podle mezinárodního práva veřejného nebo tvořené dvěma nebo více zeměmi, jako je například OSN, jakož i o bezpečnostních opatřeních přijatých správcem údajů k ochraně údajů.

Uživatel si může ověřit, zda dochází k jednomu z výše popsaných předání, a to tak, že si prostuduje část tohoto dokumentu týkající se podrobností o zpracování osobních údajů, nebo si vyžádá informace od správce údajů tak, že ho kontaktuje na údajích uvedených na začátku.
Doba uchovávání

Údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny.

Proto:

Osobní údaje shromážděné pro účely související s plněním smlouvy mezi správcem údajů a uživatelem budou uchovávány až do ukončení plnění takové smlouvy.
Osobní údaje shromážděné pro účely související s oprávněným zájmem správce údajů budou uchovávány, dokud nebude tento zájem naplněn. Uživatel může získat další informace o oprávněném zájmu, který sleduje Vlastník, v příslušných částech tohoto dokumentu nebo kontaktováním Vlastníka.

Pokud je zpracování založeno na souhlasu uživatele, může správce údajů uchovávat osobní údaje po delší dobu, dokud není tento souhlas odvolán. Správce údajů může být dále povinen uchovávat Osobní údaje po delší dobu v souladu s právní povinností nebo na základě příkazu orgánu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Na konci tohoto období proto již nelze uplatnit právo na přístup k údajům, jejich vymazání, opravu a přenositelnost.


Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se údajů zpracovávaných správcem údajů.

Uživatel má zejména právo:

kdykoli odvolat souhlas. Uživatel může odvolat dříve vyjádřený souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
vznést námitku proti zpracování svých údajů. Uživatel může vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud se tak děje na jiném právním základě než na základě souhlasu. Další podrobnosti o právu vznést námitku jsou uvedeny v následující části.
přístup k vašim datům. Uživatel má právo získat informace o Údajích zpracovávaných Správcem údajů, o některých aspektech zpracování a obdržet kopii zpracovávaných Údajů.
ověřit a požádat o opravu. Uživatel může ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
získat omezení léčby. Pokud jsou splněny určité podmínky, může uživatel požádat o omezení zpracování svých údajů. V takovém případě Správce údajů nebude údaje zpracovávat za jiným účelem, než je jejich uložení.
dosáhnout vymazání nebo odstranění svých osobních údajů. Pokud jsou splněny určité podmínky, může uživatel požádat správce údajů o vymazání svých údajů.
obdržet vaše údaje nebo je nechat předat jinému správci údajů. Uživatel má právo obdržet své Údaje ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu, a pokud je to technicky proveditelné, má právo na jejich bezproblémový přenos k jinému Správci údajů. Toto ustanovení platí v případě, že jsou Údaje zpracovávány automatizovanými nástroji a zpracování je založeno na souhlasu Uživatele, na smlouvě, jejíž je Uživatel smluvní stranou, nebo na smluvních opatřeních s ní spojených.
podat stížnost. Uživatel může podat stížnost u příslušného orgánu dozoru nad ochranou údajů nebo podat žalobu.

Podrobnosti o právu na námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené správci údajů nebo za účelem prosazování oprávněného zájmu správce údajů, mají uživatelé právo vznést námitku proti zpracování z důvodů souvisejících s jejich konkrétní situací.

Upozorňujeme uživatele, že pokud budou jejich údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, mohou proti zpracování vznést námitku bez udání důvodů. Zda správce údajů zpracovává údaje pro účely přímého marketingu, mohou uživatelé zjistit v příslušných částech tohoto dokumentu.
Jak uplatnit svá práva

Pro uplatnění práv uživatele mohou uživatelé zaslat žádost na kontaktní údaje vlastníka uvedené v tomto dokumentu. Žádosti jsou ukládány bezplatně a Vlastník je vyřizuje co nejdříve, v každém případě do jednoho měsíce.


Další informace o léčbě
Obhajoba u soudu

Osobní údaje Uživatele mohou být použity Vlastníkem v soudním řízení nebo v přípravné fázi jeho případného zahájení za účelem obrany proti zneužití při používání této Aplikace nebo souvisejících služeb Uživatelem.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že vlastník může být povinen zveřejnit údaje na příkaz orgánů veřejné moci.
Konkrétní informace

Kromě informací obsažených v těchto zásadách ochrany osobních údajů vám tato aplikace může na vaši žádost poskytnout další a související informace týkající se konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.
Systémový protokol a údržba

Pro potřeby provozu a údržby může tato Aplikace a služby třetích stran, které využívá, shromažďovat systémové protokoly, tj. soubory, které zaznamenávají interakce a mohou také obsahovat osobní údaje, jako je IP adresa uživatele.
Informace, které nejsou obsaženy v těchto zásadách

Další informace týkající se zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od správce údajů prostřednictvím kontaktních údajů.
Reakce na požadavky "Nesledovat"

Tato aplikace nepodporuje požadavky "Nesledovat".
Chcete-li zjistit, zda služby třetích stran, které používáte, podporují, nahlédněte do jejich zásad ochrany osobních údajů.
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo kdykoli provést změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a to tak, že o tom bude uživatele informovat na této stránce a pokud to bude možné, i v této aplikaci, a pokud to bude technicky a právně možné, zašle uživatelům oznámení prostřednictvím některého z kontaktních údajů, které má správce údajů k dispozici. Proto tuto stránku pravidelně kontrolujte s odkazem na datum poslední změny uvedené v její spodní části.

Pokud se změny týkají ošetření, jejichž právním základem je souhlas, vlastník v případě potřeby znovu získá souhlas uživatele.

Rychlé dodání

Sledované pozemky

Mezinárodní přeprava

100% od Switzerland

100% Bezpečné odhlášení

PayPal / MasterCard / Visa