Jazyk

Podmínky a pravidla

Úvod

Tyto podmínky ("Podmínky", "Smlouva") jsou dohodou mezi provozovatelem webových stránek ("Swiss Food", "my", "nás" nebo "naše") a vámi ("Uživatel", "vy" nebo "vaše"). Tato Smlouva stanoví všeobecné podmínky používání webových stránek. swissfood.store webové stránky a jakékoli jejich produkty nebo služby (dále jen "webové stránky" nebo "služby").

Swiss Food je jediným vlastníkem se sídlem ve Švýcarsku, oficiálně zapsaným v obchodním rejstříku CHE-445.834.972.

Přijetí těchto podmínek

Potvrzujete, že jste si tuto smlouvu přečetli a souhlasíte se všemi jejími podmínkami. Používáním webových stránek nebo jejich služeb souhlasíte s tím, že budete touto smlouvou vázáni. Pokud nesouhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, nejste oprávněni Webové stránky a jejich služby používat ani k nim přistupovat.

Účty a členství

Pokud si na Webových stránkách vytvoříte účet, jste odpovědní za udržování bezpečnosti svého účtu a nesete plnou odpovědnost za všechny činnosti, které se pod tímto účtem provádějí, a za všechny další kroky, které v souvislosti s ním podniknete. Můžeme, ale nemáme žádnou povinnost, sledovat a kontrolovat nové účty předtím, než se můžete přihlásit a používat naše služby. Poskytnutí jakýchkoli nepravdivých kontaktních údajů může mít za následek zrušení vašeho účtu. Jste povinni nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití vašeho účtu nebo jiném narušení bezpečnosti. Nebudeme zodpovědní za žádné vaše jednání nebo opomenutí, včetně jakýchkoli škod jakéhokoli druhu vzniklých v důsledku takového jednání nebo opomenutí.

Členství je povoleno pouze dospělým osobám, které jsou plnoleté podle zákonů země bydliště.

Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí a zavazujeme se chránit vaše osobní údaje. Přečtěte si prosím naše [Zásady ochrany osobních údajů](https://swissfood.store/privacy-policy/) abyste věděli, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše informace. Používáním našich webových stránek souhlasíte s postupy popsanými v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Uživatelský obsah

Nejsme vlastníky žádných dat, informací nebo materiálů ("obsah"), které jste na webové stránky odeslali v průběhu používání služby. Za přesnost, kvalitu, integritu, zákonnost, spolehlivost, vhodnost a vlastnictví duševního vlastnictví nebo právo na používání veškerého předloženého Obsahu nesete výhradní odpovědnost. Můžeme monitorovat a kontrolovat Obsah na Webových stránkách, který jste odeslali nebo vytvořili pomocí našich Služeb. Pokud to není výslovně povoleno, vaše používání Webových stránek nám neuděluje licenci k používání, reprodukci, úpravě, modifikaci, publikování nebo distribuci vámi vytvořeného Obsahu. Udělujete nám však povolení k přístupu, kopírování, distribuci, ukládání, přenosu, přeformátování, zobrazování a provádění Obsahu vašeho uživatelského účtu výhradně v rozsahu potřebném pro účely poskytování Služeb vám. Aniž bychom omezovali jakékoli z těchto prohlášení nebo záruk, máme právo, nikoli však povinnost, podle vlastního uvážení odmítnout nebo odstranit jakýkoli Obsah, který podle našeho rozumného názoru porušuje jakékoli naše zásady nebo je jakýmkoli způsobem škodlivý či nevhodný.

Služby

Společnost Swiss Food na svých internetových stránkách zobrazuje katalog výrobků, které lze zakoupit.

Společnost Swiss Food se zabývá dalším prodejem balených potravin vyráběných ve Švýcarsku a zajišťuje jejich přepravu soukromým zákazníkům. Společnost Swiss Food nevyrábí ani neprodukuje žádný druh potravin.

Zřeknutí se záruk

Produkty a služby dostupné na našich webových stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou", bez jakýchkoli záruk, výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale bez omezení na předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv. Nezaručujeme, že zakoupené produkty nebo služby budou přesně odpovídat popisu na webových stránkách nebo že budou k dispozici bez přerušení.

Nákupy

 • Platby:

  Platba musí být provedena předem a v plné výši (poštovné + zboží) prostřednictvím platebních systémů uvedených na stránkách (Paypal, Stripe nebo podobně). Jiné formy platby než ty, které jsou k dispozici na stránkách, nepřijímáme.

 • Měny:

  Referenční a základní měnou je švýcarský frank (CHF).
  Na našich webových stránkách a v dalších prodejních kanálech lze provádět platby v jiných měnách. Pokud při nákupu zvolíte jinou než základní měnu, bude v době nákupu proveden směnný kurz na základě služeb třetích stran.

 • Chyba při nákupu:

  Pokud byl nákup proveden omylem, musí nás zákazník neprodleně informovat prostřednictvím kontaktního formuláře do 24 hodin, jinak bude objednávka považována za platnou. Pokud to uživatel neoznámí včas, bude 20% z celkové částky odečtena částka za správní poplatky a poplatky za úhradu ze strany poskytovatele plateb třetích stran.

 • Dostupnost produktu:

  Snažíme se udržovat naše online zásoby aktualizované tak, aby odrážely dostupnost produktů. Za výjimečných okolností však může dojít k rozporu mezi dostupností produktů uvedenou na webových stránkách a skutečnou dostupností v našem skladu. Pokud objednaný produkt není z logistických důvodů k dispozici, zavazujeme se k jednomu z následujících opatření:

  a. Výměna za rovnocenný výrobek: Rádi nahradíme nedostupný výrobek srovnatelnou alternativou, která má podobné vlastnosti a srovnatelnou hodnotu. Než přistoupíme k výměně, budeme vás kontaktovat, abychom vám poskytli podrobné informace o navrhovaném náhradním produktu a získali váš souhlas.

  b. Vrácení peněz: V případě, že výměna za ekvivalentní výrobek není pro vás přijatelná, vrátíme vám celou částku zaplacenou za nedostupný výrobek. Vrácení peněz bude provedeno původním způsobem platby v přiměřené lhůtě.

 • Vrácení peněz a vrácení zboží:

  Vrácení peněz se v zásadě provádí pouze v případě chyby na straně společnosti Swiss Food, za poškozené nebo chybějící zboží.

  Pokud byly produkty odeslány, žádosti o vrácení peněz nepřijímáme (s výjimkou výše uvedených případů).

  Pokud byl balíček správně nastaven a odeslán a zákazník si jej nevyzvedne, nelze vrátit peníze.

  Společnost Swiss Food nepřijímá vrácení zboží a vylučuje veškerou odpovědnost po odeslání zboží (viz kapitola Odpovědnost).

  Náhrady nezahrnují náklady na dopravu, společnost Swiss Food v zásadě proplácí pouze výrobky.

  Všechny odesílané zásilky jsou pojištěny u přepravce.

  V případě poškození nebo ztráty zásilky se náklady na dopravu vracejí. Chcete-li získat plnou náhradu, musíte vyčkat na potvrzení od Švýcarské pošty nebo kurýrů, kteří přepravu zajišťují (k tomu dojde až po zaslání oficiální žádosti příslušným službám). 
  Na odpověď od poštovní nebo kurýrní služby se zpravidla čeká 30 dní.

  Žádost o vrácení peněz musí být zaslána písemně e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách.

Přepravní a dodací podmínky

Snažíme se vaše produkty odeslat co nejrychleji. Nicméně, dodací lhůty jsou pouze odhadované a nezaručujeme, že produkty dorazí v uvedených termínech.. Dále neodpovídáme za zpoždění dodání způsobené okolnostmi mimo naši kontrolu, jako je zpoždění kurýra, celní problémy atd.

Doba přípravy zásilky:

Standardní doba přípravy zásilky pro objednávku je. 3 pracovní dny. Za určitých okolností se však tato lhůta může prodloužit až na 5 pracovních dnů. Za "pracovní dny" se považují pracovní dny od pondělí do pátku, s výjimkou švýcarských svátků.

Je zdůrazněno, že do doby přípravy zásilky se nezapočítává doba přepravy.. Pro výpočet celkové předpokládané doby doručení objednávky proto musí uživatel vzít v úvahu jak dobu přípravy zásilky, tak předpokládanou dobu přepravy.

Správa dat

Přijímáme vhodná opatření k zabezpečení a zálohování dat souvisejících s používáním našich webových stránek a služeb. V případě selhání hardwaru nebo ztráty dat se budeme snažit obnovit zálohy, abychom minimalizovali dopady a prostoje.

Odkazy na další webové stránky

Ačkoli tyto webové stránky mohou odkazovat na jiné webové stránky, neznamená to, přímo ani nepřímo, žádné schválení, asociaci, sponzorství, podporu nebo spojení s jakoukoli odkazovanou webovou stránkou, pokud to zde není výslovně uvedeno. Nejsme zodpovědní za zkoumání nebo hodnocení a neručíme za nabídky jakýchkoli podniků nebo jednotlivců nebo obsah jejich webových stránek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za činnost, produkty, služby a obsah jakýchkoli jiných třetích stran. Měli byste se pečlivě seznámit s právními prohlášeními a dalšími podmínkami používání jakékoli webové stránky, na kterou vstoupíte prostřednictvím odkazu z této webové stránky. Odkazování na jakékoli jiné webové stránky mimo webovou stránku je na vaše vlastní riziko.

Změny a úpravy

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tuto smlouvu nebo její zásady týkající se webových stránek nebo služeb, a to s účinností od okamžiku zveřejnění aktualizované verze této smlouvy na webových stránkách. Pokud tak učiníme, změníme datum aktualizace v dolní části této stránky. Pokračování v používání Webových stránek po takových změnách znamená váš souhlas s těmito změnami.

Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném zákonem nenese společnost Swiss Food odpovědnost za jakékoli nepřímé, náhodné, zvláštní, sankčně nahrazované nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty zisku, dat, užití, dobré pověsti nebo jiných nehmotných ztrát, které vznikly v důsledku (i) vašeho přístupu ke službě, jejího používání nebo nemožnosti přístupu k ní nebo jejího používání; (ii) jakéhokoli chování nebo obsahu jakékoli třetí strany v rámci služby; (iii) jakéhokoli obsahu získaného ze služby; a (iv) neoprávněného přístupu, použití nebo změny vašich přenosů nebo obsahu, ať už na základě záruky, smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní teorie, bez ohledu na to, zda jsme byli o možnosti takové škody informováni, a to i v případě, že se zjistí, že nápravné opatření uvedené v tomto dokumentu nesplnilo svůj základní účel.

Odpovědnosti

Společnost Swiss Food odpovídá za výrobky až do místa prvního kontaktu poštovní služby na území Švýcarska.

Zákazník je zodpovědný za dovoz výrobků do své země, stejně jako za další náklady, které nejsou hrazeny naší službou. a dovozní celní poplatky.

Kontaktujte nás

Pokud nás chcete kontaktovat, abyste se dozvěděli více o této smlouvě, nebo se na nás chcete obrátit v jakékoli záležitosti týkající se této smlouvy, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Příslušné právní fórum

Veškeré spory v souvislosti s těmito podmínkami spadají do výlučné pravomoci obecných soudů v Bellinzoně ve Švýcarsku (CH).
(Luganská úmluva, CLug; SR 0.275.12)

Rychlé dodání

Sledované pozemky

Mezinárodní přeprava

100% od Switzerland

100% Bezpečné odhlášení

PayPal / MasterCard / Visa