Jazyk

Podmienky a pravidlá

Úvod

Tieto podmienky (ďalej len "podmienky", "zmluva") sú dohodou medzi prevádzkovateľom webovej stránky (ďalej len "Swiss Food", "my", "nás" alebo "naše") a vami (ďalej len "používateľ", "vy" alebo "vaše"). Táto Zmluva stanovuje všeobecné podmienky vášho používania swissfood.store webové stránky a akékoľvek jej produkty alebo služby (ďalej spoločne len "webové stránky" alebo "služby").

Spoločnosť Swiss Food je jediným vlastníkom so sídlom vo Švajčiarsku, oficiálne zapísaná v obchodnom registri CHE-445.834.972.

Prijatie týchto podmienok

Potvrdzujete, že ste si prečítali túto zmluvu a súhlasíte so všetkými jej podmienkami. Používaním webovej lokality alebo jej služieb súhlasíte s tým, že sa budete riadiť touto zmluvou. Ak nesúhlasíte s dodržiavaním podmienok tejto zmluvy, nie ste oprávnení používať webovú lokalitu a jej služby ani k nim pristupovať.

Účty a členstvo

Ak si na webovej lokalite vytvoríte účet, ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti svojho účtu a nesiete plnú zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa v rámci účtu uskutočňujú, a za všetky ďalšie kroky, ktoré sa v súvislosti s ním vykonajú. Predtým, ako sa prihlásite a začnete používať naše služby, môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať a kontrolovať nové účty. Poskytnutie nepravdivých kontaktných údajov akéhokoľvek druhu môže mať za následok zrušenie vášho účtu. Musíte nás okamžite informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu alebo o akomkoľvek inom porušení bezpečnosti. Nenesieme zodpovednosť za žiadne vaše konanie alebo opomenutie vrátane akýchkoľvek škôd akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku takéhoto konania alebo opomenutia.

Členstvo je povolené len dospelým osobám, ktoré sú plnoleté podľa zákonov krajiny pobytu.

Zásady ochrany osobných údajov

Rešpektujeme vaše súkromie a zaväzujeme sa chrániť vaše osobné údaje. Prečítajte si prosím naše [Zásady ochrany osobných údajov](https://swissfood.store/privacy-policy/) pochopiť, ako zhromažďujeme, používame a chránime vaše informácie. Používaním našej webovej lokality súhlasíte s postupmi opísanými v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Obsah používateľa

Nevlastníme žiadne údaje, informácie ani materiál (ďalej len "obsah"), ktoré ste odoslali na webovú lokalitu v priebehu používania služby. Za presnosť, kvalitu, integritu, zákonnosť, spoľahlivosť, vhodnosť a vlastníctvo duševného vlastníctva alebo právo na používanie všetkého predloženého obsahu nesiete výhradnú zodpovednosť. Môžeme monitorovať a kontrolovať Obsah na Webovej lokalite, ktorý ste odoslali alebo vytvorili pomocou našich Služieb. Ak to nie je výslovne povolené, vaše používanie webovej lokality nám neudeľuje licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu, modifikáciu, publikovanie alebo distribúciu vami vytvoreného Obsahu. Udeľujete nám však povolenie na prístup, kopírovanie, distribúciu, ukladanie, prenos, preformátovanie, zobrazovanie a vykonávanie obsahu vášho používateľského účtu výlučne na účely poskytovania Služieb pre vás. Bez obmedzenia akýchkoľvek týchto vyhlásení alebo záruk máme právo, nie však povinnosť, podľa vlastného uváženia odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý podľa nášho odôvodneného názoru porušuje akékoľvek naše zásady alebo je akýmkoľvek spôsobom škodlivý alebo nevhodný.

Služby

Spoločnosť Swiss Food na svojej webovej stránke zobrazuje katalóg výrobkov, ktoré sa dajú kúpiť.

Spoločnosť Swiss Food sa zaoberá ďalším predajom balených potravín vyrábaných vo Švajčiarsku a zabezpečuje ich prepravu súkromným zákazníkom. Spoločnosť Swiss Food nevyrába ani neprodukuje žiadny druh potravín.

Zrieknutie sa záruk

Produkty a služby dostupné na našej webovej lokalite sú poskytované "tak, ako sú", bez akýchkoľvek výslovných alebo predpokladaných záruk, okrem iného vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušenia práv. Nezaručujeme, že produkty alebo služby, ktoré si zakúpite, budú presne také, ako sú opísané na webovej lokalite, alebo že budú k dispozícii bez prerušenia.

Nákupy

 • Platby:

  Platba musí byť vykonaná vopred a v plnej výške (poštovné + tovar) prostredníctvom platobných systémov zobrazených na stránke (Paypal, Stripe alebo podobne). Iné formy platby ako tie, ktoré sú k dispozícii na stránke, neakceptujeme.

 • Meny:

  Referenčnou a základnou menou je švajčiarsky frank (CHF).
  Platby v iných menách môžete uskutočniť na našich webových stránkach a v iných predajných kanáloch. Ak počas nákupu vyberiete inú ako základnú menu, v čase nákupu sa vykoná výmenný kurz na základe služieb tretích strán.

 • Chyba pri nákupe:

  Ak bol nákup vykonaný omylom, zákazník nás musí o tom okamžite informovať prostredníctvom kontaktného formulára do 24 hodín, inak sa objednávka považuje za platnú. Ak to používateľ neoznámi včas, 20% bude z celkovej sumy odpočítaná suma za administratívne poplatky a poplatky za úhradu zo strany poskytovateľa platieb tretej strany.

 • Dostupnosť produktu:

  Snažíme sa aktualizovať naše online zásoby tak, aby odrážali dostupnosť produktov. Za výnimočných okolností sa však môže stať, že sa dostupnosť výrobku uvedená na webovej stránke bude líšiť od skutočnej dostupnosti v našom sklade. Ak objednaný výrobok nie je k dispozícii z logistických dôvodov, zaväzujeme sa k jednému z nasledujúcich opatrení:

  a. Výmena za ekvivalentný výrobok: Sme radi, že môžeme nahradiť nedostupný výrobok porovnateľnou alternatívou, ktorá má podobné vlastnosti a porovnateľnú hodnotu. Pred uskutočnením výmeny vás budeme kontaktovať, aby sme vám poskytli podrobné informácie o navrhovanom náhradnom výrobku a získali váš súhlas.

  b. Vrátenie peňazí: V prípade, že výmena za ekvivalentný výrobok nie je pre vás prijateľná, vrátime vám celú sumu zaplatenú za nedostupný výrobok. Vrátenie peňazí bude spracované pôvodným spôsobom platby v primeranej lehote.

 • Náhrady a vrátenie:

  Náhrady sa v zásade poskytujú len v prípade chyby spoločnosti Swiss Food, poškodeného alebo chýbajúceho tovaru.

  Ak boli výrobky odoslané, žiadosti o vrátenie peňazí neprijímame (okrem vyššie uvedených prípadov).

  Ak bol balík správne nastavený a odoslaný a zákazník si ho nevyzdvihol, nie je možné vrátiť peniaze.

  Spoločnosť Swiss Food neprijíma vrátenie tovaru a vylučuje akúkoľvek zodpovednosť po odoslaní tovaru (pozri kapitolu Zodpovednosť).

  Náhrady nezahŕňajú náklady na dopravu, spoločnosť Swiss Food v zásade prepláca len výrobky.

  Všetky odoslané balíky sú poistené prostredníctvom poskytovateľa prepravy.

  Náklady na dopravu sa v prípade poškodenia alebo straty balíka vrátia. Ak chcete získať plnú náhradu, musíte počkať na potvrdenie od švajčiarskej pošty alebo kuriérov používaných na prepravu (k tomu dôjde až po zaslaní oficiálnej žiadosti príslušným službám). 
  Na odpoveď od poštovej alebo kuriérskej služby sa spravidla čaká 30 dní.

  Žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné zaslať písomne e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našej stránke.

Prepravné a dodacie podmienky

Robíme všetko pre to, aby sme vaše produkty odoslali čo najrýchlejšie. Avšak, časy prepravy a dodania sú len odhadované a nezaručujeme, že produkty budú doručené v uvedených termínoch.. Okrem toho nezodpovedáme za oneskorenie doručenia spôsobené okolnosťami mimo našej kontroly, ako je meškanie kuriéra, colné problémy atď.

Čas prípravy zásielky:

Štandardný čas prípravy balíka pre objednávku je 3 pracovné dni. Za určitých okolností sa však táto lehota môže predĺžiť až na 5 pracovných dní. Pod pojmom "pracovné dni" sa rozumejú pracovné dni od pondelka do piatku s výnimkou švajčiarskych sviatkov.

Zdôrazňuje sa, že čas prípravy zásielky nezahŕňa čas prepravy. Na výpočet celkového očakávaného času doručenia objednávky preto musí používateľ zohľadniť čas prípravy zásielky aj odhadovaný čas prepravy.

Správa údajov

Prijímame vhodné opatrenia na zabezpečenie a zálohovanie údajov súvisiacich s používaním našej webovej lokality a služieb. V prípade zlyhania hardvéru alebo straty údajov sa budeme snažiť obnoviť zálohy, aby sme minimalizovali vplyv a prestoje.

Odkazy na iné webové stránky

Hoci táto webová lokalita môže odkazovať na iné webové lokality, priamo ani nepriamo tým nenaznačujeme žiadne schválenie, spojenie, sponzorstvo, podporu alebo prepojenie s ktoroukoľvek prepojenou webovou lokalitou, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tomto dokumente. Nie sme zodpovední za skúmanie alebo hodnotenie a neručíme za ponuky žiadnych podnikov alebo jednotlivcov ani za obsah ich webových stránok. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za činnosť, produkty, služby a obsah akýchkoľvek iných tretích strán. Mali by ste si pozorne prečítať právne vyhlásenia a ďalšie podmienky používania akejkoľvek webovej lokality, na ktorú sa dostanete prostredníctvom odkazu z tejto webovej lokality. Prepojenie na akékoľvek iné webové stránky mimo lokality je na vaše vlastné riziko.

Zmeny a doplnenia

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť túto zmluvu alebo jej zásady týkajúce sa webovej lokality alebo služieb, a to s účinnosťou od zverejnenia aktualizovanej verzie tejto zmluvy na webovej lokalite. Keď tak urobíme, aktualizovaný dátum uvedieme v dolnej časti tejto stránky. Pokračovanie v používaní webovej lokality po takýchto zmenách znamená váš súhlas s týmito zmenami.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Swiss Food nezodpovedá za žiadne nepriame, náhodné, osobitné, sankčné alebo následné škody, okrem iného vrátane straty zisku, údajov, používania, dobrého mena alebo iných nehmotných strát, ktoré vznikli v dôsledku (i) vášho prístupu k službe, jej používania alebo nemožnosti prístupu k nej alebo jej používania; (ii) akéhokoľvek správania alebo obsahu akejkoľvek tretej strany v službe; (iii) akéhokoľvek obsahu získaného zo služby; a (iv) neoprávneného prístupu, používania alebo zmeny vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti vzniku takejto škody, a to aj v prípade, že sa zistí, že opravný prostriedok uvedený v tomto dokumente nesplnil svoj základný účel.

Zodpovednosti

Spoločnosť Swiss Food je zodpovedná za výrobky až po prvé kontaktné miesto poštovej služby na území Švajčiarska.

Zákazník je zodpovedný za dovoz výrobkov do svojej krajiny, ako aj za ďalšie výdavky, ktoré nie sú pokryté našou službou. a dovozné colné poplatky.

Kontaktujte nás

Ak nás chcete kontaktovať, aby ste sa dozvedeli viac o tejto zmluve, alebo nás chcete kontaktovať v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa jej týka, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktného formulára.

Príslušné právne fórum

Všetky spory v súvislosti s týmito podmienkami patria do výlučnej právomoci všeobecných súdov v Bellinzone vo Švajčiarsku (CH).
(Lugánsky dohovor, CLug; SR 0.275.12)

Rýchle dodanie

Sledované balíky

Medzinárodná preprava

100% od Switzerland

100% Bezpečná registrácia

PayPal / MasterCard / Visa