Kieli

Tietosuojakäytäntö

swissfood.store:n tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntömme ja -politiikkamme noudattavat yhtä maailman tiukimmista Sveitsin säädöksistä henkilötietojen turvallisuuden ja käsittelyn osalta. Verkkosivustomme palvelin sijaitsee Sveitsissä, samoin kaikki käyttäjätiedot.

Käytämme tietojen salaustekniikkaa koko alustamme käytön ajan.

Jos haluat tietoa kerätyistä henkilötiedoistasi, niiden käyttötarkoituksista ja henkilöistä, joille tietoja jaetaan, ota yhteyttä omistajaan.


Rekisterinpitäjä

Swiss Food Store, 6500 Bellinzona, Sveitsi (CH)

Omistajan sähköpostiosoite: info[at]swissfood.store


Kerättävien tietojen tyypit

Omistaja ei esitä luetteloa kerättyjen henkilötietojen tyypeistä.

Täydelliset tiedot kustakin kerättävästä tietotyypistä annetaan tämän tietosuojakäytännön omissa kohdissa tai ennen tietojen keräämistä näkyvissä olevissa erityistiedoissa.
Käyttäjä voi antaa henkilötietoja vapaasti tai, jos kyseessä ovat käyttötiedot, ne voidaan kerätä automaattisesti tämän sovelluksen käytön aikana.
Ellei toisin mainita, kaikki tässä hakemuksessa vaaditut tiedot ovat pakollisia. Jos kieltäydyt antamasta niitä, tämä Sovellus ei ehkä pysty tarjoamaan palvelua. Tapauksissa, joissa tämä sovellus ilmoittaa tietyt tiedot valinnaisiksi, käyttäjät voivat vapaasti olla toimittamatta kyseisiä tietoja vaikuttamatta palvelun saatavuuteen tai toimintaan.
Jos käyttäjillä on epäilyksiä siitä, mitkä tiedot ovat pakollisia, heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä rekisterinpitäjään.
Evästeiden - tai muiden seurantatyökalujen - käyttö tässä sovelluksessa tai tämän sovelluksen käyttämien kolmannen osapuolen palveluiden omistajien toimesta, ellei toisin mainita, on tarkoitettu käyttäjän pyytämän palvelun tarjoamiseen tässä asiakirjassa ja evästekäytännössä, jos sellainen on saatavilla, kuvattujen muiden tarkoitusten lisäksi.

Käyttäjä ottaa vastuun kolmansien osapuolten henkilötiedoista, jotka hän on saanut, julkaissut tai jakanut tämän Sovelluksen kautta, ja takaa, että hänellä on oikeus välittää tai levittää niitä, ja vapauttaa Omistajan kaikesta vastuusta kolmansia osapuolia kohtaan.


Kerättyjen tietojen käsittelymenetelmät ja -paikka
Hoitomuodot

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia turvatoimenpiteitä estääkseen henkilötietojen luvattoman käytön, luovuttamisen, muuttamisen tai tuhoamisen.
Käsittely suoritetaan käyttämällä tietokoneistettuja ja/tai telemaattisia välineitä, joiden organisointimenetelmät ja logiikka liittyvät tiukasti ilmoitettuihin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjän lisäksi joissakin tapauksissa myös muut tämän sovelluksen järjestämiseen osallistuvat henkilöt (hallinnolliset, kaupalliset, markkinointi- ja lakiasiainhenkilöt, järjestelmän ylläpitäjät) tai ulkopuoliset henkilöt (kuten kolmannen osapuolen tekniset palveluntarjoajat, postilähettiläät, isännöintipalvelujen tarjoajat, tietotekniikkayritykset, viestintätoimistot) voivat saada pääsyn tietoihin, ja myös rekisterinpitäjä voi tarvittaessa nimetä heidät henkilötietojen käsittelijöiksi. Päivitetyn luettelon tietojen käsittelijöistä voi aina pyytää rekisterinpitäjältä.
Käsittelyn oikeusperusta

Omistaja käsittelee Käyttäjää koskevia henkilötietoja, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Käyttäjä on antanut suostumuksensa yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; Huomautus: joillakin lainkäyttöalueilla rekisterinpitäjällä voi olla oikeus käsitellä henkilötietoja ilman Käyttäjän suostumusta tai jotain muuta jäljempänä mainittua oikeusperustaa, kunnes Käyttäjä vastustaa ("opt-out") tällaista käsittelyä. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötietojen suojaa koskevaa eurooppalaista lainsäädäntöä;
käsittely on tarpeen Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen ja/tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi;
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;
käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi;
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjältä on kuitenkin aina mahdollista pyytää selvitystä kunkin käsittelyn konkreettisesta oikeusperustasta ja erityisesti siitä, perustuuko käsittely lakiin, sisältyykö se sopimukseen vai onko se tarpeen sopimuksen tekemistä varten.
Paikka

Tietoja käsitellään rekisterinpitäjän pääkonttorissa ja missä tahansa muussa paikassa, jossa käsittelyyn osallistuvat osapuolet sijaitsevat. Lisätietoja saa rekisterinpitäjältä.
Käyttäjän henkilötiedot voidaan siirtää muuhun maahan kuin siihen, jossa Käyttäjä sijaitsee. Lisätietoja käsittelyn sijainnista saa Käyttäjä kohdasta Henkilötietojen käsittelyn yksityiskohdat.

Käyttäjällä on oikeus saada tietoa siitä, millä oikeusperustalla tiedot siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle tai kansainväliselle julkisoikeudelliselle tai kahden tai useamman valtion muodostamalle kansainväliselle järjestölle, kuten YK:lle, sekä rekisterinpitäjän toteuttamista turvatoimista tietojen suojaamiseksi.

Käyttäjä voi tarkistaa, tapahtuuko jokin edellä kuvatuista siirroista tarkastelemalla tämän asiakirjan sitä osaa, joka koskee henkilötietojen käsittelyn yksityiskohtia, tai hän voi pyytää tietoja rekisterinpitäjältä ottamalla häneen yhteyttä alussa annetuilla yhteystiedoilla.
Säilytysaika

Tietoja käsitellään ja säilytetään niiden tarkoitusten edellyttämä aika, joita varten ne on kerätty.

Siksi:

Henkilötietoja, jotka on kerätty rekisterinpitäjän ja käyttäjän välisen sopimuksen toteuttamiseen liittyviä tarkoituksia varten, säilytetään, kunnes sopimuksen toteuttaminen on saatu päätökseen.
Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun liittyviä tarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja säilytetään, kunnes kyseinen etu on toteutunut. Käyttäjä voi saada lisätietoja omistajan oikeutetusta edusta tämän asiakirjan asianomaisissa kohdissa tai ottamalla yhteyttä omistajaan.

Jos käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, rekisterinpitäjä voi säilyttää henkilötietoja pidempään, kunnes suostumus peruutetaan. Lisäksi rekisterinpitäjä voi olla velvollinen säilyttämään henkilötietoja pidempään lakisääteisen velvoitteen tai viranomaisen määräyksen perusteella.

Säilytysajan päätyttyä henkilötiedot poistetaan. Näin ollen tämän ajanjakson päätyttyä ei voida enää käyttää oikeutta saada tietoja, poistaa ne, oikaista ne ja siirtää ne muualle.


Käyttäjän oikeudet

Käyttäjät voivat käyttää tiettyjä rekisterinpitäjän käsittelemiin tietoihin liittyviä oikeuksia.

Käyttäjällä on erityisesti oikeus:

peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Käyttäjä voi peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn.
vastustaa tietojensa käsittelyä. Käyttäjä voi vastustaa tietojensa käsittelyä, kun se tapahtuu muun oikeusperusteen kuin suostumuksen perusteella. Tarkempia tietoja oikeudesta vastustaa käsittelyä on esitetty jäljempänä olevassa kohdassa.
päästä käsiksi tietoihin. Käyttäjällä on oikeus saada tietoja rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista, tietyistä käsittelyyn liittyvistä seikoista ja saada kopio käsitellyistä tiedoista.
tarkistaa ja pyytää korjausta. Käyttäjä voi tarkistaa tietojensa oikeellisuuden ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista.
saada hoidon rajoitus. Käyttäjä voi tiettyjen edellytysten täyttyessä pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Tällöin rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja muuhun tarkoitukseen kuin niiden säilyttämiseen.
pyytää henkilötietojensa poistamista tai poistamista. Kun tietyt edellytykset täyttyvät, käyttäjä voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tietonsa.
vastaanottaa tietosi tai siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle. Käyttäjällä on oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada ne siirrettyä esteettä toiselle rekisterinpitäjälle. Tätä määräystä sovelletaan, kun tietoja käsitellään automaattisilla välineillä ja käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, sopimukseen, jonka osapuoli käyttäjä on, tai siihen liittyviin sopimustoimenpiteisiin.
tehdä valitus. Käyttäjä voi tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle tai ryhtyä oikeustoimiin.

Vastustamisoikeutta koskevat tiedot

Kun henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttamiseksi, käyttäjillä on oikeus vastustaa käsittelyä heidän erityistilanteeseensa liittyvistä syistä.

Käyttäjiä muistutetaan siitä, että jos heidän tietojaan käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, he voivat vastustaa käsittelyä ilman perusteluja. Saadakseen selville, käsitteleekö rekisterinpitäjä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, Käyttäjät voivat tutustua tämän asiakirjan vastaaviin osiin.
Miten voit käyttää oikeuksiasi

Käyttäjä voi käyttää oikeuksiaan lähettämällä pyynnön tässä asiakirjassa ilmoitettuihin omistajan yhteystietoihin. Pyynnöt talletetaan maksutta, ja omistaja käsittelee ne mahdollisimman pian, joka tapauksessa kuukauden kuluessa.


Lisätietoja hoidosta
Puolustus oikeudessa

Omistaja voi käyttää Käyttäjän henkilötietoja tuomioistuimessa tai sen mahdollisen perustamisen valmisteluvaiheessa puolustautuakseen väärinkäytöksiä vastaan, jotka liittyvät Käyttäjän käyttämään Sovellukseen tai siihen liittyviin Palveluihin.
Käyttäjä ilmoittaa olevansa tietoinen siitä, että omistaja voi olla velvollinen luovuttamaan tietoja viranomaisten määräyksestä.
Erityiset tiedot

Pyynnöstäsi tämä Sovellus voi antaa sinulle tämän tietosuojakäytännön sisältämien tietojen lisäksi lisä- ja asiayhteystietoja tietyistä palveluista tai henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä.
Järjestelmäloki ja ylläpito

Tämä sovellus ja sen käyttämät kolmannen osapuolen palvelut voivat kerätä käyttö- ja ylläpitotarpeiden vuoksi järjestelmälokeja eli tiedostoja, jotka tallentavat vuorovaikutustapahtumia ja voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten käyttäjän IP-osoitteen.
Tiedot, jotka eivät sisälly tähän politiikkaan

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä voi milloin tahansa pyytää rekisterinpitäjältä yhteystietoja käyttäen.
Vastaus "Do Not Track" -pyyntöihin

Tämä sovellus ei tue "Do Not Track" -pyyntöjä.
Jos haluat tietää, tukevatko käyttämäsi kolmannen osapuolen palvelut niitä, tutustu niiden tietosuojakäytäntöihin.
Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa ilmoittamalla siitä käyttäjille tällä sivulla ja, jos mahdollista, tässä sovelluksessa ja, jos se on teknisesti ja oikeudellisesti mahdollista, lähettämällä käyttäjille ilmoituksen jollakin rekisterinpitäjän hallussa olevilla yhteystiedoilla. Tutustu siis säännöllisesti tähän sivuun ja katso alareunaan merkittyä viimeisimmän muutoksen päivämäärää.

Jos muutokset koskevat käsittelyjä, joiden oikeusperusta on suostumus, omistaja kerää tarvittaessa uudelleen käyttäjän suostumuksen.

Nopea toimitus

Jäljitetyt paketit

Kansainvälinen merenkulku

100% alkaen Switzerland

100% Turvallinen kassa

PayPal / MasterCard / Visa